Plzeň - Karlovarská

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 28 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 28 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situována na severozápadním okraji Plzně, v těsné návaznosti na plánovaný silniční obchvat města.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.
Stav přípravy/využití: Využití území jako průmyslové zóny je ve fázi plánování.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, úsek rozvoje města, atelier urbanismu.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:7
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec:Plzeň Kód obce:554791
Stavební úřad:Plzeň

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna zpřístupněna od silnice I/20, výhledově ze severního úseku postupně realizovaného městského silničního okruhu; dostupnost dálnice D5 - cca 12km.
Železnice:Průmyslová zóna nemá přímou návaznost na železniční trať; dostupnost koridorové tratě č. 170 (III. TŽK); žst Plzeň - cca 4km.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Plzeň-Líně - dostupnost cca 15 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna je situována v dosahu všech subsystémů technické infrastruktury, s možností návaznosti na vybraná zařízení městského technického vybavení. Změnily se podmínky pro odkanalizování dané lokality dle platného Generelu kanalizace města Plzně, který byl dokončen v srpnu r. 2005.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Plzně (2006).

Limity a střety zájmů

Průmyslová zóna musí respektovat omezení daná polohou na okraji obytné oblasti Plzně, limity dané kontaktem s osou NRBK, průtahem svazku VVN.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz