Tuřany, letiště Sever

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 143 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 143 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Navrhovaná PZ se nachází na jihovýchodním okraji Brna. PZ je vymezena na západě navrhovaným obchvatem Tuřany (silnice II/380); na jihu rozvojovými plochami letiště Brno - Tuřany; na východě ulicí Evropská; na severu dálnicí D1.
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není připravena.
Platnost záměru: Zóna zahrnuta v ZÚR Jihomoravského kraje (rozpracováno).
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (rozpracováno).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:13
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec:Slatina, Tuřany Kód obce:582786
Stavební úřad:Brno

Doprava

Silnice:Lokalita je v dosahu dálnice D1 Praha - Brno, je vhodně napojitelná na připravované silniční propojení dálniční křižovatky na D1 v prostoru Černovické terasy s letištěm Brno-Tuřany; PZ navazuje na navrhovaný obchvat Tuřany (silnice II/380).
Železnice:Lokalita je v dosahu hlavní celostátní tratí č. 340 a 300 Brno - Brno-Holubice - Přerov a vlečky, vedené ze žst. Slatina - 1,5 km. Možnost zavlečkování je příznivým předpokladem pro výstavbu logistického areálu v bezprostřední vazbě na mezinárodní letiště.
Letiště:Lokalita těsně přiléhá k severnímu okraji areálu mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany.
Lodní doprava:V návrhu přístav Hodonín - 60 km (podmíněno napojením na Dunaj - součást výhledově sledovaného průplavního spojení DOL)

Technická infrastruktura

Možnost napojení PZ na všechny zařízení technické vybavenosti (energetika, vodní hospodářství) městských a příměstských systémů.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:Průmyslová zóna uvedena v Návrhu seznamu brownfieldů a průmyslových zón, schváleným Radou Jihomoravského kraje; zóna je vymezena jako navrhovaná plocha PZ2 v rozpracovaných Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Limity a střety zájmů

Vysoký podíl půdy zařazené v nejvyšších třídách ochrany; navrhovaná rozvojová plocha je zasažena vlivy dálnice D1 a mezinárodního veřejného letiště Brno Tuřany - uvažované výrobní provozy jsou vůči těmto nepříznivým vlivům relativně odolné.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz