Hradec Králové - Plačice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 15,3 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 15,3 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Území v západní okrajové části města mezi ulicí Pardubickou a Kutnohorskou vlevo při výjezdu z města směr Kutná Hora. Lokalita vzdálená cca 2 km od plánované trasy dálnice D11.
Funkční náplň: Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí.
Stav přípravy/využití: Neprobíhají žádné přípravné práce. Žádné investice vzhledem k aktuálnímu stavu připravenosti a majetkovým poměrům využití PZ se zatím nerealizují. Nejsou zde umístěny žádné firmy. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: Agentura CzechInvest - regionální kancelář v Hradci Králové, Magistrát města HK - odbor hlavního architekta, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:HK Číslo kraje:08
Identifikace zóny:17
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec:Praskačka, Hradec Králové Kód obce:570656, 569810
Stavební úřad:Hradec Králové

Doprava

Silnice:Lokalita v těsné blízkosti návrhu Jižní spojka Kukleny ? Hradubická, silnice II/324 a místní komunikace. Vzdálenost na nejbližší dálnici (D11) 6 km. Vzdálenost na nejbližší nájezd silnice I třídy (I/11) 1 km.
Železnice:Lokalita z jihu v dosahu celostátní železniční tratě č. 020 Velký Osek - Hradec Králové - Letohrad s nejbližší železniční stanice s výpravným oprávněním pro nakládní dopravu 6 km - žst. Hradec Králové hlavní nádraží - 6 km.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - 109 km, mezinárodní neveřejné letiště Hradec Králové -13 km, mezinárodní veřejné letiště Pardubice - 23 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s nejbližším stávajícím veřejným přístavem Chvaletice - 30 km; součást IV. multimodálního transevropského koridoru. V návrhu koncový přístav Pardubice - 25 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

V současnosti může být lokalita připojena na stávající vodovodní řad DN 200 z ulice Vlčkovické. Pro odkanalizování lokality je třeba vybudovat nový kanalizační sběrač položený v ulici Vlčkovické a Pardubické. Lokalitu lze napojit na rozvody elektrické energie ze stávající transformovny při ulici Vlčkovické. Rozvojovým územím prochází stávající vedení zemního plynu (VTL), na kterém se při ulici Vlčkovické nachází regulační stanice. Odtud je možno celé území na rozvody plynu napojit. Napojení lokality na telefonní síť je možné.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:Zóna zahrnuta v ÚP města Hradec Králové (2000). Zóna není zahrnuta v ÚP Praskačka.

Limity a střety zájmů

Průmyslová zóna situována na zemědělské půdě, volné plochy částečně v majetku soukromých vlastníků. Ochranné pásmo navrhované Jižní spojky Kukleny ? Hradecká, silnice II. třídy. OP heliportu a OP el.vedení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz