Ústí nad Labem - Jižní Předlice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: Celková rozloha 32 ha.
Využívaná plocha: Plocha není dosud využívána.
Volná plocha: 32ha - tj. 100%
Geografická poloha: Lokalita je situována v Ústí nad Labem na rozhraní městské čtvrti Předlice a města Trmice. Lokalita přiléhá k dálnicí D8, částečně je izolována plochami zeleně.
Funkční náplň: Plochy výroby a skladování - lehký průmysl (zastavěnost pozemku maximálně 65%, zeleň 35% pozemku).
Stav přípravy/využití: Předmětná plocha není dosud využita ve smyslu navrhované průmyslové zóny. Je vymezena v územním plánu v lokalitě KIZ 3, městské čtvrtě B1 Předlice. Zabezpečení technické a dopravní infrastruktury bude zajištěno napojením na městské subsystémy.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; Magistrát Ústí nad Labem - odbor strategického rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:14
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Ústí nad Labem Kód ORP:
Obec:Ústí nad Labem Kód obce:554804
Stavební úřad:Ústí nad Labem

Doprava

Silnice:Rozvojová zóna je bezprostředně napojena na dálnici D8, dále je výhodně napojena na silnici I/13 a silnici I/30.
Železnice:Zóna je situována v blízkosti stanice ČD Ústí nad Labem cca 3 km, možnost napojení na železniční koridor - vzdálenost cca 2 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - dostupnost cca 38km, neveřejné mezinárodní letiště Roudnice nad Labem - dostupnost cca 50 km.
Lodní doprava:Říční přístav Ústí nad Labem na Labské vodní cestě je vzdálen od zóny cca 7 km.

Technická infrastruktura

Elektřina: snadno dosažitelná jsou vedení 22kV, 35 kV, 110 kV; pitná voda: zásobování zóny lze zajistit napojením na městské systémy - konkrétně vodovodní přivaděč Meziboří - Chlumec; Plyn: k dispozici bude STL plynovodní rozvod; Kanalizace: oddílná, dešťová a splašková, kombinace gravitační a tlakové, napojení na městské systémy v kombinaci se samostatnými zařízeními, v tom případě je recipientem Ždírnický potok.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v platném územním plánu města Ústí nad Labem.

Limity a střety zájmů

Respektování urbanistické pozice zóny na kraji intenzivně urbanizovaného prostoru, nutno zohledňovat vztahy zóny ke kontaktní zástavbě - zejména obytné. Limitem jsou ochranná pásma vedení VVN a parovodu, procházející napříč předmětnou zónou.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz