Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Aš - Krajkářská, Za Obchvatem, U Obchvatu Aš - Krajkářská, Za Obchvatem, U Obchvatu

Obec:
Rozloha plochy: 31 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Rozvojová plocha se nachází při jihozápadní hranici města Aš při silnici I/64.
Funkční využití - občanské vybavení veřejného charakteru, občanské vybavení komerčního charakteru, bydlení městské.

Aš - Pod Vodojemem a Mikulov Aš - Pod Vodojemem a Mikulov

Obec:
Rozloha plochy: 16,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží při východním okraji města Aš při komunikaci III/2116.
Bydlení individuální městského a příměstského charakteru - zástavba izolovanými rodinnými domy

Bedřichov Bedřichov

Obec: Jihlava
Rozloha plochy: 42,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha se nachází v severní části města Jihlava. Ze západní strany je vymezena silicí I/38, z východu zástavbou rodinných domů.
Bydlení hromadné, bydlení individuální městského typu, občanské vybavení.

Bělá pod Pradědem - Domašov - U lípy Bělá pod Pradědem - Domašov - U lípy

Obec: Bělá pod Pradědem
Rozloha plochy: 23,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází v jižní části obce, západně od komunikace II/450 vzdálené cca 0,5 km a jižně od komunikace I/44 vzdálené od lokality cca 1,8 km.
Plochy jsou určeny pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí (sjezdovky) ve vazbě na přírodní prostředí.

Bělá pod Pradědem - Domašovské louky Bělá pod Pradědem - Domašovské louky

Obec: Bělá pod Pradědem
Rozloha plochy: 148,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je umístěna západně od páteřní komunikace obce Bělá pod Pradědem II/450 ve vzdálenosti kolem 2 km a od komunikace I/44 zhruba 1 - 4 km severně.
Plochy jsou určeny pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí (sjezdovky) ve vazbě na přírodní prostředí.

Benešov - Pomněnice, Červené vršky Benešov - Pomněnice, Červené vršky

Obec: Benešov
Rozloha plochy: 30,6 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Územní se nachází při severozápadním okraji města Benešov, za barierou trasy silnice I/3. Vzdálenost od centra města činí cca 2 km.
Lokalita je určena k využití pro komerční vybavenost v návaznosti na stávající sousedící plochy pro průmysl a služby.

Benešov - Táborská kasárna Benešov - Táborská kasárna

Obec: Benešov
Rozloha plochy: 34,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha leží na jižním okraji Benešova. Ze severu je řešené území ohraničeno areálem pivovaru Ferdinand a linií Táborské ulice. Východní okraj navazuje na čtvrť rodinných domů. Jižní a jihozápadní okraj je vymezen územním plánem města nově navrženou obvodovou komunikací.
Plocha bývalých kasáren určena k transformaci na obytné plochy (bydlení hromadné a bydlení individuální v rodinných domech - městské, veřejnou zeleň a veřejnou vybavenost. Území řešené regulačním plánem zahrnuje i navazující volné prostory.

Bílovec - severozápad Bílovec - severozápad

Obec: Bílovec
Rozloha plochy: 29,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Území na SZ okraji zastavěného území města, mírně svažitý terén, rozdělený plochami zeleně.
Bytová výstavba městského typu (rodinné i bytové domy, objekty občanského vybavení pro obyvatele zde bydlící).

Blansko - Luhy Blansko - Luhy

Obec: Blansko
Rozloha plochy: 24,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží v severní části Blanska v k.ú.Blansko a k.ú. Horni Lhota. Lokalita se nachází východně od silnice II/374 vedle průmyslové zóny a vyrobního areálu.
Lokalita je určená pro bydlení v rodinných a bytových domech.

Boskovice - Chmelnice - Na Dílech Boskovice - Chmelnice - Na Dílech

Obec: Boskovice
Rozloha plochy: 23 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží v severovýchodní části Boskovic. Lokalita se nachází východně od silnice II/374 v oblasti již stávajících rodinných domů.
Celá lokalita je určená pro bydlení - v rodinných a bytových domech.

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz