Luhačovice - Radostova I a II

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:9,3 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokality se skládá ze dvou samostatných částí. Obě navazují na stávající sportovní areál Radostova, jedna ze severovýchodní strany, druhá z jihozápadní strany. Celá lokality se nachází na jihovýchodním okraji zástavby.
Popis funkční náplně polohy: Obě rozvojové části území rozšiřují stávající sportovní areál Radostova, a budou využity jako plochy občanského vybavení v oblasti sportu a tělovýchovy.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje pro stanovené využití. Plochy jsou dosud užívány jako louky, částečně také k individuální rekreaci.
Popis územních limitů: Celá rozvojová lokalita se nachází v ochranném pásmu léčivého zdroje a zdroje minerálních vod II. Stupně. Zároveň se nalézá ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V území se mohou vyskytovat sesuvy.
Zdroj informací: Územní plán Luhačovice - 2007, studie golfového areálu Luhačovice - Ludkovice

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Luhačovice Kód ORP:7204
Obec: Luhačovice Kód obce: 585459
Stavební úřad: Městský úřad Luhačovice

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko. Je vzdálená 16 km od lokality a silnice I/50 12 km v Uherském Brodě. Nájezd na dálnici D1 je vzdálený 45 km, u Kroměříže.
Železnice: Železniční stanice Luhačovice je vzdálená 800 m, leží na lokální trati č. 346 Luhačovice - Újezdec u Luh. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště je napojení na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 30 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 105 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je zaveden ke stávajícímu sportovnímu areálu, na který plochy navazují. Kanalizace - páteřní stoka jednotné kanalizace vede v ulici V Cihelně, která kolmo navazuje na severní hranici lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - Po severní hranici lokality vede nadzemní vedení VN 10kV. Kabelové vedení NN je zavedeno do lokality. Plyn - STL plynovod je zaveden ke stávajícímu sportovnímu areálu, na který plochy navazují.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz