Ostrava - Stará Bělá

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:26,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rovinatá plocha na západ od zastavěného území místní části Stará Bělá, mezi ulicemi Blanická a Na Zámčiskách.
Popis funkční náplně polohy: Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.
Popis stavu přípravy: V těsném sousedství plochy již existuje stávající výstavba, další příprava rozvoje v území dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Rozvojová plocha je v současnosti zařazena do zemědělského půdního fondu - I. A II. třídy ochrany, území též zasahuje do ochranného pásma lesa - limitu 50 m od kraje lesa. Územím prochází ochranné pásmo (OP) nadzemního elektrického vedení VN. Do plochy částečně zasahuje OP podzemního vodního zdroje.
Zdroj informací: Územní plán města Ostravy - 1994, Územní plán města Ostravy, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Stará Bělá

Doprava

Silnice: Silnice I/58 vzdálena cca 2 km od rozvojové plochy. Síť městských komunikací dovedena až na hranice plochy.
Železnice: Trať ČD č. 270, nádraží Polanka nad Odrou je vzdáleno cca 4,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 16 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě jsou k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající sítě rozvodu elektrické energie a zemního plynu je k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz