Český Těšín - Sokolovská

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:34,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rovinaté území pokračující západním směrem od centrální oblasti města, ohraničené významnými komunikacemi.
Popis funkční náplně polohy: Zastavitelná plocha pro bydlení, v průběhu zpracování ÚPD bude blíže specifikováno.V dosud platném ÚP byla část plochy určena pro výrobu.
Popis stavu přípravy: Příprava nezahájena. Zástavba podmíněna vypracováním urbanistické studie.
Popis územních limitů: Část plochy je zemědělským půdním fondem, II. třídy ochrany, plochu protínají ochranná pásma vodovodního řadu skupinového vodovodu, kanalizačního sběreče a nadzemního elektrického rozvodu VN.
Zdroj informací: Zadání Územního plánu Český Těšín - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Český Těšín Kód ORP:8104
Obec: Český Těšín Kód obce: 598933
Stavební úřad: Městský úřad Český Těšín

Doprava

Silnice: Na západním okraji plochy vedena silnice R 47 s MÚK 71 a 73. Na východě přiléhá plocha k ulici Sokolovská.
Železnice: Trať ČD 320 Bohumín - hranice SR, nádraží Český Těšín vzdáleno cca 1 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 45 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní řad i kanalizační sběrač procházejí plochou, předpokládá se možnost napojení.
Zásobování energiemi: Rozvod VN prochází rozvojovou plochou, plynovod i teplovod jsou vedeny na hranicích plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz