Dobruška - Křovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:14,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce ve vzdálenosti cca 1,6 km od jejího centra, leží mezi komunikací I/14 a II/298 v části obce Dobruška - Křovice.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určená pro bydlení - rodinné domy.
Popis stavu přípravy: Plocha se v současné době nevyvíjí, není připravována k výstavbě, slouží převážně k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) blízkého lesa a vodního toku, OP elektrického vedení, lokální biocentrum Padolina územního systému ekologické stability, potřeba vyjmutí částí území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Dobruška, Územně analytické podklady ORP Dobruška - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Dobruška Kód ORP:5202
Obec: Dobruška, Val Kód obce: 576271, 576875
Stavební úřad: Městský úřad Dobruška

Doprava

Silnice: Cca 0,6 km západně od lokality prochází obcí komunikace I/14 (Česká Třebová - Rychnov nad Kněžnou - Náchod), vzdálenost navrhované D11 je zhruba 20 km.
Železnice: Dobruška je z hlediska železniční dopravy koncovou tratí č. 028 (Opočno pod Orlickými horami - Dobruška), jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať, žst. Dobruška vzálena zhruba 2,5 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř - cca 15 km .
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 60 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalita vyžaduje změnu v zásobování vodou a výstavbu nového vodovodu, včetně přívodních vodovodních řadů. Odvádění odpadních vod - není zajištěno čištění odpadních vod, je třeba vyřešit současně se stávající zástavbou odvedením na ČOV Pulice, předpokládané řešení - oddílná kanalizace, splašková gravitační do navrhované kanalizace, dešťová do Brtevského potoka.
Zásobování energiemi: Elektřina - 3 km od lokality je rozvodna zásobovaná z vedení VVN 110kV, severně od lokality prochází VN 35kV, jižně od lokality ve vzdálenosti cca 0,4 km je trafostanice Doly - obec a VVN 110kV vzdálené cca 0,5 km. Plyn - v části obce Křovice provedena plynofikace, východně od lokality cca 5 km vede VTL plynovod, v komunikacích přilehlé zástavby vede STL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz