Hranice - Pod bílým kamenem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:19,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází asi 0,5 km od levého břehu řeky Bečvy a komunikace I/35 (směr Teplice nad Bečvou), je umístěna se na jižním okraji města, vzdálenost od centra zhruba 1,2 km.
Popis funkční náplně polohy: Zóna převážně individuálního bydlení - bydlení v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Na část lokality zpracován regulační plán (Regulační plán Hranice - Pod bílým kamenem), lokalita z malé části již rozparcelována.
Popis územních limitů: Pro část lokality nutno dodržovat regulativy dané regulačním plánem, dále zohlednit ochranné pásmo (OP) lesa, OP elektrického vedení VVN a VN a trafostanice, OP vodovodu, OP VTL a NTL plynovodu, část lokality spadá do území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Hranice, Územně analytické podklady ORP Hranice - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Hranice Kód ORP:7101
Obec: Hranice Kód obce: 513750
Stavební úřad: Městský úřad Hranice

Doprava

Silnice: Lokalitu lze napojit na komunikaci I/35 (na třídu Československé armády) (směr I/35 Horní Bečva - Valašské Meziříčí - Hranice), která severně od lokality napojuje na komunikaci I/47 (Přerov - Hranice - Odry - Bílovec), která se dále napojuje na rychlostní komunikaci R48 (Bělotín - Frýdek Místek - Český Těšín) respektive dálnici D1, lokalita od D1 vzdálena cca 4,5 km, potřeba vybudování vnitřního komunikačního systému.
Železnice: Nejbližší vlaková žst. Hranice na Moravě město vzdálená asi 1 km je umístěna na železniční trati č. 280 (Hranice na Moravě - Vsetín - Horní Lideč), která se napojuje na železniční trať č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hranice - vzdálenost od lokality cca 2 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 40 km.
Lodní doprava: Vodní cesta na řece Moravě - nejbližší veřejný přístav Otrokovice vzdálený zhruba 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitou prochází městský veřejný vodovod, napojený na vodojem vzdálený cca 0,1 km jižně od hranice lokality A27, možno též napojit na vodovod procházející severně od lokality v sousedících ulicích. Kanalizace - ve městě umístěna vyhovující skupinová ČOV vzdálená od lokality severozápadním směrem zhruba 1,2 km, možnost napojit lokalitu na blízkou stávající veřejnou kanalizaci.
Zásobování energiemi: Elektřina - podél východní a jižní hranice prochází vedení ZVN 35kV, souběžně se severní stranou lokality prochází el. Vedení VN 1 - 35kV se stávající trafostanicí. Plyn - podél jižní a východní hranice prochází vedení VTL plynovodu: západní částí lokality prochází NTL (ul. Havlíčkova). Teplo - dodávka tepla a teplé vody je zajišťována z 33 plynových kotelen.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz