Lipník nad Bečvou - Stromovka

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:18,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována jihozápadně od centra města ve vzdálenosti do 1 km od jeho středu, je umístěna severně od řeky Bečvy 0,5 km a v těsné blízkosti sportovního stadionu, východní hranici lokality tvoří ulice Na Zelince.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj bydlení, dle regulace plochy bydlení - individuálního typu.
Popis stavu přípravy: Jedná se o rozvojový záměr na dosud nezastavěné ploše, která je evidována jako orná půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma stávající sítě kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrického vedení včetně trafostanice.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Lipník nad Bečvou.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Lipník nad Bečvou Kód ORP:7104
Obec: Lipník nad Bečvou Kód obce: 514705
Stavební úřad: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Doprava

Silnice: Přes místní komunikační síť je lokalita napojitelná na silnici II/437 a následně na silnici I/47 (Bílovec - Odry - Hranice - Přerov), ze které je možnost zhruba po 4 km napojení na dálnici D1 (Praha - Brno).
Železnice: Lipníkem nad Bečvou prochází žel. trať č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava), která je umístěna severně od lokality, její žst. Lipník nad Bečvou je od lokality vzdálena do 0,8 km.
Letiště: Vnitrostátní veřejné letiště Hranice - vzdáleno cca 10 km a veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 27 km.
Lodní doprava: Vodní cesta na řece Moravě - nejbližší veřejný přístav Otrokovice vzdálený zhruba 35 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - stávající vodovod vede v ulici B. Němcové a v ulici Na Zelince, která tvoří východní hranici lokality. Kanalizace - kanalizační řad prochází severní částí lokality pod zdejším stadionem, v lokalitě bude potřeba dobudovat vodovodní i kanalizační řady.
Zásobování energiemi: Elektřina - el. vedení VN 1 - 35kV přímo lokalitou, jsou zde umístěny tři trafostanice. Plyn - lokalitou prochází vedení VTL plynovodu, dále je možné napojení na NTL plynovod v ul. B. Němcové a Na zelince. Teplo - možnost napojení na CZT nebo možnost lokálního vytápění rodinných domků a samostatných kotelen pro objekty občanské vybavenosti a podnikatelské sféry.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz