Olomouc - Velká Bystřice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:19,5 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je situována východně od města Olomouc, ve vzdálenosti cca 6 km od jeho středu, je umístěna mezi silnicí II/635 (ul. Lipenská) a řekou Bystřice, nachází se na jihozápadním okraji obce Velká Bystřice.
Popis funkční náplně polohy: Plochy jsou určeny pro rozvoj občanské vybavenosti - komerčních zařízení.
Popis stavu přípravy: V lokalitě dosud neprobíhá příprava na plánované využití, plocha je využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranná pásma elektrického vedení, vodovodu, plynovodu VTL, silniční komunikace, dále nutno respektovat koridor radioreleového paprsku. Část lokality spadá do území s archeologickými nálezy.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Velká Bystřice Kód obce: 505609
Stavební úřad: Městský úřad Velká Bystřice

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná na silnici II/635, která se dále napojuje na silnici I/46 (Opava - Moravský Beroun - Šternberk - Olomouc) vzdálenost je cca 3,6 km od lokality. Další možností je napojení na rychlostní silnici R35 (Mohelnice - Olomouc a v Lipníku nad Bečvou napojena na D1) vzdálenou cca 3 km.
Železnice: Žel. trať č. 310 (Olomouc - Bruntál - Krnov - Opava) prochází severně od lokality, v těsné blízkosti lokality je umístěna žst. Velká Bystřice.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 9 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost cca 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - stávající vodovodní řad skupinového vodovodu prochází zhruba středem lokality. Kanalizace - stávající kanalizační řad se nachází v obci Velká Bytřice vzdálené zhruba 1 km, nutné vybudovat vnitřní síť vodovodu a kanalizace.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení elektrické sítě VN prochází severní částí lokality a dále tvoří její východní hranici, stávající trafostanice umístěna v blízkosti severní hranice lokality, lokalitou rovněž vede kabelové vedení elektrické sítě VN 1 - 35kV. Plyn - vedení VTL plynovodu je trasováno podél silnice II/635, přímo v lokalitě umístěna regulační stanice. Teplo - teplárna Olomouc - Hodolany vzdálena cca 3 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz