Hranice - Drahotuše

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,5 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna v těsné blízkosti silnice I/47, ve vzdálenosti asi 0,4 km od kruhové objezdu spojující silnice I/47 a I/35 a ve vzdálenosti cca 0,1 km východně od zdejšího veřejného letiště, vzdálenost do centra města je max. 2 km.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj podnikatelských aktivit a pro plochy se smíšenou funkcí (podnikatelské aktivity a občanská vybavenost integrovaná s funkcí bydlení).
Popis stavu přípravy: V lokalitě dosud neprobíhá příprava na plánované využití.
Popis územních limitů: Lokalita je dotčena záplavovým územím řeky Bečvy. Nutno respektovat ochranná pásma letiště, ochranná pásma elektrického vedení VVN, dále VTL plynovodu a silnice I/47. Lokalitou prochází dálkový telekomuniakční kabel a koridor radioreléové trasy.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Hranice, Územně analytické podklady ORP Hranice - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Hranice Kód ORP:7101
Obec: Hranice Kód obce: 513750
Stavební úřad: Městský úřad Hranice

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná na silnici I/47 (Bílovec - Odry - Hranice - Přerov), která je od lokality vzdálena asi 0,1 km, dálnice D1 je vzdálena od lokality zhruba 2,3 km, zdůrazňuje se potřeba vybudování vnitřního komunikačního systému.
Železnice: Žst. Stanice Hranice na Moravě umístěná na železniční trati č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava) je od popisované rozvojové lokality vzdálená cca 3 km, železniční stanice Hranice na Moravě - město na železniční trati č. 280 (Hranice na Moravě - Vsetín - Horní Lideč) je vzdálená cca 2 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hranice - vzdálenost od lokality cca 0,1 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdáleno cca 40 km.
Lodní doprava: Vodní cesta na řece Moravě - nejbližší veřejný přístav Otrokovice vzdálený zhruba 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - veřejný městský vodovod vede souběžně s komunikací I/14 a v ul. Mlýnská východně od lokality, severně od lokality ve vzdálenosti cca 0,2 km směrem ke kruhové křižovatce se nachází úpravna vody. Kanalizace - cca 0,5 km od jižní hranice lokality je umístěna centrální ČOV, uvnitř lokality bude nutné vybudování vodovodních a kanalizačních řadů.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází elektrické vedení ZVN, při východní hranici umístěna trafostanice. Plyn - lokalitou prochází VTL plynovod. Teplo - dodávka tepla a teplé vody je zajišťována z 33 plynových kotelen, současně možno řešit vytápění individuálním způsobem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz