Hranice - Velký Drahotuch

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:12,7 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována v meandru řeky Bečvy (vzdálenost 0,4 km jižně od meandru) a jihozápadně od středu města (vzdálenost 1,3 km), v bezprostřední blízkosti severně od lokality je umístěn sportovní areál města Hranice.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj sportovních a rekreačních funkcí.
Popis stavu přípravy: V současné době neprobíhá příprava na plánované využití území.
Popis územních limitů: Lokalita se nachází v záplavovém území a v území s ložiskovou ochranou surovin, nutno respektovat ochranné pásmo elektrického vedení VVN, trafostanice, VTL plynovodu a radioreléové trasy.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Hranice, Územně analytické podklady ORP Hranice - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Hranice Kód ORP:7101
Obec: Hranice Kód obce: 513750
Stavební úřad: Městský úřad Hranice

Doprava

Silnice: Lokalitu možné napojit přes stávající systém místních komunikací a most vedoucí přes řeku Bečvu na silnici I/47 (Bílovec - Odry - Hranice - Přerov), přes kterou lze lokalitu propojit s dálnicí D1 a rychlostní silnici R48 (Bělotín - Frýdek Místek - Český Těšín).
Železnice: Žst. Stanice Hranice na Moravě umístěná na železniční trati č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava) je od lokality vzdálená cca 3 km a žst. Hranice na Moravě - město na žel. trati č. 280 (Hranice na Moravě - Vsetín - Horní Lideč) je vzdálená max 1,5 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hranice - vzdálenost od lokality cca 1,4 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdáleno cca 40 km.
Lodní doprava: Vodní cesta na řece Moravě - nejbližší veřejný přístav Otrokovice vzdálený zhruba 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - jižně od lokality v ulici Pod Křivým prochází stávající vodovod, ten prochází rovněž pod místním fotbalovým stadionem a zajištťuje napojení zdejšího koupaliště. Kanalizace - západně od lokality za řekou Bečva ve vzdálenosti cca 0,3 km je umístěna centrální ČOV.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází elelektrické vedení VVN se třemi stávajícími trafostanicemi. Plyn - lokalitou prochází VTL plynovod, severně (ul. Pod areálem fotbalového stadionu) je umístěno vedení NTL. Teplo - dodávka tepla a teplé vody je zajišťována z 33 plynových kotelen.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz