Grygov a Krčmaň - Padělky v Kališkách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,2 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází mezi obcemi Grygov a Krčmaň, od centra města Olomouc je vzdálena necelých 10 km, je umístěna cca 0,7 km východně od žel. Trati č. 270 a západně cca 1,3 km od komunikace I/55.
Popis funkční náplně polohy: Plochy jsou určeny pro rozvoj specifických forem občanské vybavenosti (sport a rekreace).
Popis stavu přípravy: Neprobíhá příprava na plánované využití území, plocha je v současné době využívána jako orná půda.
Popis územních limitů: Lokalita spadá do chráněného ložiskového území, prochází jí regionální biokoridor a sousedí s přírodní památkou "U Strejčkova lomu" spadající do NATURA 2000 - evropsky významná lokalita, dále ochranná pásma elektrického vedení VN35kV, lesa, územím prochází koridor radioreléových paprsků.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Grygov, Krčmaň Kód obce: 501841, 552437
Stavební úřad: Magistrát města Olomouce, Obecní úřad Velký Týnec

Doprava

Silnice: Lokalita je vzdálena asi 1,3 km od silnice I/55 (Olomouc - Přerov - Otrokovice - Hodonín - Břeclav) a asi 0,5 km od plánované výstavby rychlostní silnice R55, silnice I/55 se zhruba po 5 km napojuje na rychlostní silnici R35 a odtud je vzdálena cca 20 km k dálnici D1.
Železnice: Železniční stanice Grygov východně od lokality, ležící na trati č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava), je od lokality vzdálena cca 1,2 km, možno napojit na další železniční tratě procházející městem Olomouc - tratě č. 310, č. 301, č. 209, č. 275.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdáleno cca 9,5 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost cca 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad prochází západně od lokality, v její těsné blízkosti, souběžně s ul. V Podlesí, vodovodní řad rovněž východně od lokality v komunikaci I/55. Kanalizace - nejbližší kanalizační řad, na který je možno lokalitu napojit je v obci Grygov vzdálené do 1 km, bude potřeba dobudování rozvodu vody a kanalizace v lokalitě.
Zásobování energiemi: Elektřina - vede podél východní hranice, jedná se o VN35kV. Plyn - plynovod VTL vede východně od lokality v komunikaci I/55 vzdálené 1,5 km. Teplo - potřeba řešit lokáním vytápěním pomocí elektřiny, plynu nebo jinými alternativními zdroji.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz