Plumlov - Kněří Hora

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,6 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v jižní části obce Plumlov nedaleko Prostějova, mezi vodní nádrží Plumlov a Podhradským rybníkem, východní část lokality tvoří Křenůvský potok, lokalita je od areálu Plumlovského zámku vzdélena 0,5 km (jižním směrem).
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj občanské vybavenosti, sportovních a rekreačních funkcí.
Popis stavu přípravy: V lokalitě neprobíhají žádné aktivity nasvědčující přípravu na výstavbu, plocha zatím využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: V lokalitě nutno respektovat ochranná pásma elektického vedení, vodovodu, vodního zdroje. Dále respektovat ochranné pásmo lesa, předpokládaná potřeba vyjmutí části území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Prostějov - 2008, Územní plán sídelního útvaru Prostějov.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Prostějov Kód ORP:7108
Obec: Plumlov Kód obce: 589896
Stavební úřad: Městský úřad Plumlov

Doprava

Silnice: Od lokality je vzdálena asi 0,3 km silnice II/377, jenž se napojuje na silnici II/150 a následně v Prostějově na rychlostní silnici R 46 (Olomouc - Prostějov - Vyškov).
Železnice: Nejbližší žst. Je v Prostějově (Prostějov místní nádraží) vzdálená asi 7,5 km, jedná se železniční trať č. 271 (Prostějov - Chornice), v Prostějově též možné napojení na žel. trasu č. 301 (Olomouc - Prostějov - Nezamyslice).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - je vzdáleno cca 20 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost cca 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - při východní hranici lokality vede stávající vodovod, na kterém je umístěna automatická tlaková stanice, vodovod vede rovněž v západní části lokality a v ul. Běliska či Rudé armády umístěných severně od lokality. Kanalizace - nejbližší kanalizační řad vede severně od lokality v ul. Rudé armády vzdálené zhruba 300 m.
Zásobování energiemi: Elektřina - přímo lokalitou při její východní hranici prochází elektrické vedení 1 - 35kV, stávající trafostanice ve vzdálenosti do 0,3km. Plyn - stávající plynovod veden severně od lokality ve vzdálenosti zhruba 0,3 km v ulici Běliska. Teplo - potřeba řešit individuálně (zdroje: elektřina, plyn, alternativní zdroje).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz