Pardubice - Dražkovice západ a východ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Jedná se o dvě lokality situované na západním a východním okraji Dražkovic. Dražkovice se nacházejí na jižním okraji administrativního území Pardubic v doteku se silnicí I/37, od Pardubic jsou prostorově odděleny ochrannými vzletově přistávacími a hlukovými pásmy pardubického letiště.
Popis funkční náplně polohy: Plochy jsou určeny k rozvoji bytové funkce, stanovená forma výstavby jsou rodinné domy, přizpůsobené vesnickému charakteru zástavby Dražkovic a podmínkám plynoucím z ochranných pásem letiště Pardubice.
Popis stavu přípravy: V lokalitě neprobíhají žádné stavební aktivity, obě plochy jsou dosud využívány pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Respektování ochranného pásma silnice I/37, respektování ochranného pásma radiolokace a hlukového pásma vzletově přistávacího koridoru letiště Pardubice. V blízkosti (severozápadní okraj) bývalá skládka komunálního odpadu po provedené rekultivaci. Respektování ochranných pásem plánovaných dopravních staveb - silnice I/2 a tzv Medlešické železniční spojky.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice - 2008; Územní plán města Pardubic, včetně změn I. až V. - 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec: Pardubice Kód obce: 555134
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Pardubice V

Doprava

Silnice: Obě lokality mají velmi dobré silniční napojení. V jejich bezprostřední blízkosti prochází silnice I/37 - hlavní severojižní páteřní komunikace hradecko - pardubické aglomerace. Dražkovicemi dále prochází a obě lokality obsluhuje silnice III/324, která patří mezi dopravní osy Pardubic. V blízkosti lokalit je plánována trasa přeložky silnice I/2 - tzv. jižní tangenta Pardubic.
Železnice: Rozvojové plochy jsou situované cca 1 km od vlakové stanice Staré Jesenčany na železniční dráze č. 238 a cca 4 km od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č. 010. V blízkosti Dražkovic a rozvojových ploch je vedena trasa přeložky železniční trati Pardubice - Chrudim, tzv. Medlešické spojky.
Letiště: Vzdálenost sledovaných lokalit od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 3 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 27 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by se vzdálenost mezi sledovanými lokalitami a přístavem zmenšila na cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Voda - zásobování vodou je řešitelné napojením rozvojových lokalit na technická zařízení Dražkovic. Kanalizace - napojení lokalit je možné na kanalizační sytém stok a ČOV města Pardubic.
Zásobování energiemi: Elektřina a plyn - energetické zásobování rozvojových lokalit lze zajistit napojením na celoměstské sítě obou subsystémů technického vybavení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz