Chrudim - Vlčí Hora

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:18,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita se nachází jihovýchodně od centra Chrudimi, nad svahem řeky Chrudimky, v těsné návaznosti na areál nemocnice. Zástavbové území tvoří zemědělské plochy. Na východě navazuje na lokalitu navrhovaný obchvat města silnicí I/37.
Popis funkční náplně polohy: Územně plánovací dokumentací určeno jako plochy pro čisté bydlení vícepodlažní (severní část v návaznosti na nemocnici) a čisté obytné území nízkopodlažní (jižní část). V parteru bytových domů se předpokládá občanská vybavenost.
Popis stavu přípravy: Z jihovýchodu je lokalita dostavována. Původní starší zástavba je doplňována bez regulace rodinnými domy. Vlastní rozvojová plocha je hospodářsky využívana pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Respektování ochranných pásem technické infrastruktury, zejména VN a VVN, VTL plynovodu, vojenský vysílač. Přeložka vodovodního řadu ET400. Respektování ochranných pásem silnice III. třídy, letiště Chrudim a heliportu LZS nemocnice Chrudim. Omezení plynoucí z ochrany území s bonitou půdy I. - III. stupeň ochrany.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Chrudim, změna č. 16, lokalita č. 109, Vlčí Hora - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Chrudim Kód ORP:5304
Obec: Chrudim Kód obce: 571164
Stavební úřad: Městský úřad Chrudim

Doprava

Silnice: Řešené území bude napojeno na strukturu komunikační sítě města prostřednictvím silnic III. Třídy, které lemují rozvojovou lokalitu. Napojení bude provedeno na stávající sběrnou komunikaci Slovenského národního povstání a v budoucnu bude využita výhodná návaznost lokality na na navrhovaný obchvat města silnicí I/37.
Železnice: Vzdálenost rozvojových ploch od nádraží Chrudim na železniční trati č. 238 je 4 km, vzdálenost od hlavního nádraží Pardubice - na železniční trati č. 010, je cca 13 km.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 13 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 35 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanými lokalitami a přístavem cca 13 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování vodou je navrženo ze stávajícího vodovodního řadu ET400 vedeného při hranici areálu nemocnice s možností propojení s dalšími vodovodními řady. Splaškové vody budou odvedeny do stoky v ulici Václavská, dešťové vody budou pravděpodobně odváděny odděleně s vyústěním do Chrudimky.
Zásobování energiemi: Rozvojová lokalita bude zásobována elektrickou energií ze dvou stávajících trafostanic a z jedné nově navržené trafostanice. Bytová zástavba bude též zásobována teplem ze stávajícího horkovodu. Území bude napojeno na STL plynovod ze stávajícího VTL plynovodu vedeného při severní a jižní hranici rozvojového území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz