Chrudim - Skřivánek

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:14,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita je situována na jihozápadním okraji Chrudimi. Jedná se o nezastavěnou proluku mezi skupinou rodinných domů - na severní straně a lokalitami Za Vápenkou, V Cihelně a přilehlým letištěm Chrudim - na jižní starně. Území má přímou návaznost na železniční trať ......
Popis funkční náplně polohy: Lokalita určená pro rozvoj bytové funkce - především pro výstavbu rodinných domů.
Popis stavu přípravy: Přípravy na využití území k uvedenému účelu byly zahájeny. Rozvojová lokalita je dosud hospodářsky využívana pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Rozvojovou plochou procházejí vedení technické infrastruktury - kanalizace, vodovod, elektrické vedení. Omezení plynoucí z ochrany území s bonitou půdy I. - II. Stupeň ochrany. Vliv přiléhajícího letiště Chrudim, část lokality je v ochranném pásmu letiště.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Chrudim - 1995

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Chrudim Kód ORP:5304
Obec: Chrudim Kód obce: 571164
Stavební úřad: Městský úřad Chrudim

Doprava

Silnice: Rozvojová lokalita je dopravně napojena prostřednictvím městské uliční sítě Škroupova, Nezvalova, U Vápenky. Na západním okraji přiléhá k rozvojové lokalitě plánovaný městský severozápadní silniční obchvat.
Železnice: Vzdálenost rozvojových ploch od vlakových stanic Chrudim na železniční trati č. 238 je 1 km, vzdálenost od hlavního nádraží Pardubice na železniční trati č. 010, je cca 10 km.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 10 km.
Lodní doprava: Nejbližší lodní přístav na Labi jsou Chvaletice, vzdálené cca 32 km. Dlouhodobě je však plánováno prodloužení vodní cesty až do Pardubic, v tom případě by byla vzdálenost mezi sledovanou lokalitou a přístavem cca 10 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokalita bude zásobována vodou navázáním na stávající městskou síť a prodloužením stávajího vedení. Odkanalizování území zajistí výstavba nové sítě napojené na městský systém s komunální ČOV Chrudimi.
Zásobování energiemi: Zásobování lokality elektrickou energií a plynem bude zajištěno napojením na městské subsystémy technické infrastruktury.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz