Nové Město nad Metují - Dubinky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na severním okraji města ve vzdálenosti cca 2 km od jeho středu, mezi komunikací I/14 a řekou Metuje.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určená pro rozvoj funkce bydlení - nízkopodlažní obytná zástavba s vysokým podílem zeleně a základní občanské vybavení.
Popis stavu přípravy: Plocha se nijak nevyvíjí, neprobíhají žádné přípravy na výstavbu, lokalita slouží převážně k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo vodovodu, vodojemu, lesa, el. Vedení. Plocha částečně spadá do území s archeologickými nálezy a migračně významného území, na východní hranici lokality probíhá hranice nadregionálního biocentra územního systému ekologické stability.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Nové Město nad Metují.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Nové Město nad Metují Kód ORP:5211
Obec: Nové Město nad Metují Kód obce: 574279
Stavební úřad: Městský úřad Nové Město nad Metují

Doprava

Silnice: Západně od lokality ve vzdálenosti max. 1 km je umístěna komunikace I/14 (Liberec - Harrachov - Vrchlabí - Trutnov - Česká Třebová).
Železnice: Nejbližší žst. Nové Město nad Metují vzdálená cca 1,6 km od lokality je umístěna na žel. trati č. 026 (Otovice - Týniště nad Orlicí).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Nové město nad Metují je vzdáleno cca 3 km. Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř cca 16 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 70 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitou prochází stávající vodovod, na který je možné napojení, vede podél komunikací přilehlé zástavby, na jižním okraji se nachází vodojem. Kanalizace - stávající kanalizačná řad vede souběžně s ulicí Družební, která se nachází cca 0,1 km jižně od lokality, u vodovodu i kanalizace bude potřeba dobudovat zasíťování lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VVN probíhá západně od lokality, v ulicích Družební a Vrchovinská, které jsou umístěny jižně od lokality, je možné využít rozvod podzemního kabelové vedení VN, ve vzdálenosti 0,2 km jsou umístěny trafostanice. Plyn - v ulici Družební prochází STL plynovod, v ulicích na ní navazujících (Vrchovinská, U lípy, Pod Vodojemem) je rozvod NTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz