Lanškroun - jihovýchod

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,2 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojové lokality vytvářejí proluku v sídlištní a rodinné zástavbě na jihovýchodním okraji Lanškrouna. Území je situováno v relativní blízkosti historického jádra a jeho využití vhodným způsobem uzavře a zcelí městskou zástavbu.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určena pro rozvoj obytné funkce - v kategoriích bydlení čisté a bydlení smíšené (náhrada původně plánované funkce - občanská vybavenost).
Popis stavu přípravy: V současnosti je popisované území využito převážně pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Nutnost přeložení VTL plynovodu v délce cca 670 m mimo rozvojové lokality. Respektování ochranného pásma přeloženého VTL plynovodu a plánované obchvatové silnice I/43.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Lanškroun, změna č. 4 - 2005

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Lanškroun Kód ORP:5306
Obec: Lanškroun Kód obce: 580511
Stavební úřad: Městský úřad Lanškroun

Doprava

Silnice: Rozvojové lokality navazují na ulici Na Výsluní, v budoucnu budou dopravně napojeny na plánovaný obchvat města silnicí I/43.
Železnice: Rozvojové lokality jsou vzdáleny od vlakové stanice Lanškroun na regionální trati č. 272 cca 1 km, navazující železniční tratí je č. 270.
Letiště: V přiměřeném dosahu rozvojových lokalit není situováno významné letiště.
Lodní doprava: Poblíž lokalit se nenachází žádná vodní cesta. Labská vodní cesta - přístav Chvaletice je vzdálen cca 90 km. V blízkém dosahu je prognosticky uvažována výstavba plavebního kanálu D - O - L.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokality je možno připojit na stávající vodovodní síť ovládanou z vodojemu Horní Třešňovec, pro zvýšení spolehlivosti bude provedeno zaokruhování. Kanalizace je navržena jako jednotná, sběrače budou vedeny v ose nových silnic, dále budou podchyceny hlavními sběrači v ulici Na Výsluní a Polní a spojeny do jednoho sběrače.
Zásobování energiemi: Zásobování elektřinou bude provedeno navázáním na VN elektrické energie (přeložení do kabelového rozvodu). Plynofikace bude provedena novým rozvodem z regulační stanice RS1, která má volný výkon. Stávající VTL plynovod bude přeložen mimo lokalitu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz