Moravská Třebová - jihozápad

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojové území se skládá z několika rozvojových lokalit, které na jihozápadním okraji města vyplňují volný prostor mezi zástavbou a obchvatem silnice I/35.
Popis funkční náplně polohy: Lokality jsou určeny pro rozvoj bydlení - funkční typ nízkopodlažní rodinné domy. V návaznosti, zejména v pásu podél obchvatu silnice I/35, je navrženo využití území pro občanskou vybavenost.
Popis stavu přípravy: Popisované území je dosud využito převážně pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Respektování ochranných pásem energetických a vodohospodářských zařízení. Ochrana před nepříznivými vlivy z tranzitní dopravy po silnici I/35. V popisovaném území jsou zastoupeny kvalitní zemědělské půdy s vysokým stupněm třídy ochrany a vloženými investicemi - odvodnění.
Zdroj informací: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Moravská Třebová - 2008, Územní plán sídelního útvaru Moravská Třebová, změna č. IV.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Moravská Třebová Kód ORP:5308
Obec: Moravská Třebová Kód obce: 578444
Stavební úřad: Městský úřad Moravská Třebová

Doprava

Silnice: Rozvojové lokality budou navázány na městskou silniční síť, především do ulice Svitavská a napojeny na stávající jihovýchodní obchvat města silnice I/35.
Železnice: Rozvojové lokality jsou vzdáleny od vlakové stanice Moravská Třebová na regionální trati č. 262 cca 1 km, navazující železniční trati jsou č. 270 a č. 270.
Letiště: V dosahu cca 6 km je umístěno veřejné vnitrostátní letiště Moravská Třebová - Staré Město.
Lodní doprava: Poblíž lokalit se nenachází žádná vodní cesta. Labská vodní cesta - přístav Chvaletice je vzdálen cca 100 km.V blízkém dosahu je prognosticky uvažována výstavba plavebního kanálu D - O - L.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování vodou bude řešeno napojením na vodovodní síť města a vododvodní řady budou v maximální míře zaokruhovány. Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací, splaškové vody budou vedeny do městské sítě, dešťové odpadní vody budou v nezbytné míře zaústěny do místní vodoteče, je uvažováno se zasakováním.
Zásobování energiemi: Předpokládá se demontáž stávajícího nadzemního vedení VN které kříží popúisované území. Navrhuje se výstavba nových trafostanic propojených kabelovým vedením. Pro zásobování plynem je navrženo přivedení STL plynovodu do rozvojového území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz