Choceň - severozápad

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:36,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita vyplňuje proluku v zástavbě na severozápadním okraji města. Jedná se o největší rozvojovou oblast Chocně.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určena pro rozvoj obytné funkce, v návaznosti na bydlení jsou navrženy plochy pro rozvoj občanské vybavenosti.
Popis stavu přípravy: Na části lokality probíhají stavební práce, větší část území je dosud využita pro zemědělskou výrobu.
Popis územních limitů: Bezpečnostní pásmo trasy VTL plynovodu, ochranná pásma elektrického vedení, záplavové vlivy (aktivní zóna, území zvláštní povodně pod vodním dílem).
Zdroj informací: Územní plán Choceň - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Vysoké Mýto Kód ORP:5314
Obec: Choceň Kód obce: 580350
Stavební úřad: Městský úřad Choceň

Doprava

Silnice: Rozvojová lokalita bude navázána na městskou uliční síť a napojena na plánovaný severozápadní objezd silnice II/312 (Choceň - Žamberk) .
Železnice: Lokalita má blízký vztah k železničním tratím č. 010 (Praha - Pardubice - Česká Třebová), č. 026 (Choceň - Týniště n.O.) a č. 016 (Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl).
Letiště: Letiště Choceň (plocha SLZ) je od rozvojové lokality vzdáleno cca 5 km.
Lodní doprava: Poblíž lokalit se nenachází žádná vodní cesta. Labská vodní cesta - přístav Chvaletice je vzdálen cca 70 km. Do jižního okraje území Chocně zasahuje prognosticky uvažována výstavba plavebního kanálu D - O - L, s plavebním stupněm u obce Dvořisko.

Zásobování

Zásobování vodou: Ve vydatnosti vodních zdrojů je dostatečná rezerva. Rozvojová lokalita bude napojena na stávající vodovodní síť prodloužením vodovodních řadů, k tomu účelu je navrženo realizovat novou čerpací stanici a úpravnu vody. Kanalizace bude řešena výstavbou kmenové stoky s dešťovým odlehčovačem a jejím připojením na hlavní kmenovou stoku zaústěnou do městské ČOV.
Zásobování energiemi: Zásobování města elektřinou je výkonově zajištěno z trafostanice Choceň. Pro zásobování rozvoje bytové výstavby bude nutno postupně realizovat 11 trafostanic a provést přechod na kabelový rozvod VN. Stávající plynovodní sít má dostatečnou kapacitu pro rozšíření. Napojení rozvojových ploch bude řešeno ze stávajících STL plynovodů (rekonstrukce, zaokruhování atd.)

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz