Červená Voda - sjezdovky s lanovkou

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:35,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita je situována mimo současně zastavěné území severozápadně od obce Červená Voda v prostoru pod Suchým vrchem.
Popis funkční náplně polohy: Funkční využití lokality - sport, rekreace a rekreační zeleň, konkrétní náplní má být zřízení sjezdových tratí, čtyřsedaščková lanovka, nástupní a výstupní stanice lanovky, lyžařské vleky, technické zázemí v pozemním objektu, parkoviště, zasněžovací systém, akumulační nádrž na vodu.
Popis stavu přípravy: Jedná se o nezastavěné území, částečně zalesněný a zatravněný severovýchodní svah nad obcí Červená Voda. Terénní rozdíl mezi vrcholem Suchý vrch (995 mn.m.) a jeho úpatím (590 mn.m.) je cca 400 m.
Popis územních limitů: Hlavní střety záměru se týkají ochrany přírody a krajiny, konkrétně problematiky respektování územního systému ekologické stability, území NATURA 2000, přírodního parku Suchý vrch, dále pak ochranných pásem radioreléového paprsku a vysílače na Suchém vrchu a ochranných pásem vodních zdrojů.
Zdroj informací: ÚP VÚC Pardubického kraje, Územně analytické podklady ORP Králíky - 2008, Územní plán sídelního útvaru Červená Voda, změna č. 2 - návrh ve fázi projednávání

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Králíky, Žamberk Kód ORP:5305, 5315
Obec: Červená Voda, Králíky, Orličky Kód obce: 580015, 580481, 580724
Stavební úřad: Městský úřad Jablonné nad Orlicí, Městský úřad Králíky, Obecní úřad Červená Voda

Doprava

Silnice: Obec červená Voda je dopravně navázána na silnici I/11 spojující Pardubický kraj se severní Moravou. Popisovaná lokalita bude přístupná po stávající silnici č. III/4314, v areálu budou vybudovány místní komunikace a plochy pro parkování cca 470 parkovacích míst.
Železnice: Vlaková stanice Červená Voda na regionální trati č. 025 je situována v bezprostřední blízkosti rozvojové lokality.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 70 km.
Lodní doprava: Poblíž rozvojové lokality se nenachází žádná vodní cesta. Labská vodní cesta - nejbližší přístav Chvaletice je vzdálen cca 100 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Splaškové vody budou napojeny na splaškovou kanalizaci a ČOV. Dešťové vody neznečištěné budou sváděny do akumulační nádrže, kromě znečištěné vody z parkoviště. Napájení akumulační nádrže na vodu potřebnou pro zasněžování bude prováděno z toku Tiché Orlice.
Zásobování energiemi: Realizace rozvojového záměru si vyžádá prodloužení vedení elektrické energie z obce Červená voda.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz