Dolní Morava - sjezdovky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojová lokalita se nachází nedaleko od Králického Sněžníku na území obce Horní Morava, v prostoru pod vrchem Chlum (1115 m n.m.)
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určena pro rozvoj funkce rekreace, sportu a cestovního ruchu, konkrétně se záměr týká výstavby lanové dráhy a prodloužení sjezdové trati v rámci stávajícího lyžařského areálu. Tato zařízení budou využívána v zimním období. Dále pak se jedná o vybudování parkoviště a vybudování bobové dráhy s celoročním využitím.
Popis stavu přípravy: Jedná se o nezastavěné území, částečně zalesněný a zatravněný severozápadní svah nad obcí Horní Morava. Terénní rozdíl mezi vrcholem Chlum (1115mn.m.) a jeho úpatím (cca 700mn.m.) je cca 400 m.
Popis územních limitů: Hlavní střety záměru se týkají ochrany přírody a krajiny, konkrétně problematiky respektování územního systému ekologické stability, pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Zdroj informací: Dolní Morava, Změna č. 2 Územního plánu obce - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
ORP:Králíky Kód ORP:5305
Obec: Dolní Morava Kód obce: 580163
Stavební úřad: Městský úřad Králíky

Doprava

Silnice: Rozvojová lokalita je dopravně přístupná silnicí III/31227 po odbočení ze silnice II/312 v obci Červený Potok.
Železnice: Vlaková stanice Červený potok na regionální trati č. 021 je vzdálena od rozvojové lokality 6 km.
Letiště: Vzdálenost sledované lokality od veřejného mezinárodního letiště Pardubice je cca 80 km.
Lodní doprava: Poblíž rozvojové lokality se nenachází žádná vodní cesta. Labská vodní cesta - nejbližší přístav Chvaletice je vzdálen cca 110 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pro zasněžování sjezdovky v areálu bude upraven jímací objekt čerpadla na vodu z řeky Moravy. Vodohospodářská infrastruktura potřebná pro provoz areálu bude zajištěna úpravami stávajího řešení.
Zásobování energiemi: Požadavky na zásobování rozvojové lokality elektrickou energií budou řešeny převážně úpravou či doplněním stávajících elktrorozvodů a jejich zařízení. Bude též provedena úprava křižujícího vedení VN nezbytná pro bezpečný provoz areálu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz