Domažlice - Týnské Předměstí - Za městem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:11,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na severním okraji města ve vzdálenosti cca 1 km od jeho centra, kde navazuje na stávající zástavbu, část Týnské Předměstí se nachází u rybníka U Tří vrb.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro obytnou funkci, dle regulativů územního plánu je navrhována převážně nízkopodlažní zástavba - rodinné domy, částečně bytová zástavba nad 2 NP.
Popis stavu přípravy: Plocha zatím není připravována k výstavbě, je využívána především jako zemědělská půda a jako zahrady.
Popis územních limitů: Ochranná pásma vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrického veden. Lokalitou prochází radioreléová trasa. V severozápadní části rozvojového území nutno zohlednit lokální biocentrum územního systému ekologické stability. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Domažlice, Územně analytické podklady ORP Domažlice - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Domažlice Kód ORP:3202
Obec: Domažlice Kód obce: 553425
Stavební úřad: Městský úřad Domažlice

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná místními komunikacemi na silnici I/22 (Vodňany - Strakonice - Horažďovice - Klatovy - Domažlice) vzdálenou od lokality cca 0,8 km, na silnici II/193, která se po cca 30 km napojuje na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov).
Železnice: Nejbližší žst. Domažlice - město ležící na žel. Trati 185 (Domažlice - Klatovy - Sušice) je od rozvojové lokality vzdálena cca 1,7 km.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 30 km, veřejné vnitrostátní letiště Staňkov je vzdáleno cca 17 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov je vzdálen zhruba 125 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitu lze napojit na stávající vodovodní řad v ulicích Ladova, Vrbova a Benešova, východně od lokality asi 0,6 km prochází dálkový vodovodní řad. Kanalizace - možnost napojení lokality na jednotnou stávající kanalizaci v ulicích Ladova, Vrbova, Benešova, stávající ČOV je umístěna v části města Dolejší Předměstí.
Zásobování energiemi: Elektřina - severně a východně od lokality probíhá venkovní vedení VN 22kV, venkovní VVN 110kV prochází asi 1 km východně od lokality, nejbližší trafostanice v ul. Vrbova, Ladova. Plynovod - východní částí lokality prochází plynovod VTL, plynovod NTL prochází souběžně s ulicemi Vrbova, Ladova, Benešova. Teplo - možnost využít napojení na centrální vytápění Domažlic.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz