Černošín - Lažany, Za stájemi

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:39,5 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází cca 10 km severozápadně od Stříbra a zhruba 2,2 km jižně od obce Černošín, navazuje na stávající jihozápadní zástavbu obce Lažany.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro funkční využití - občanská vybavenost, konkrétně sportovně rekreační víceúčelový areál Lažany.
Popis stavu přípravy: Východní část lokality bude přestavbou části bývalé vojenské střelnice Lažany na víceúčelový sportovně rekreační areál, zbylá plocha v současné době zatím nevyužívána.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrického vedení. Ochranné pásmo lesa. Součástí lokality je významný krajinný prvek.
Zdroj informací: Územní plán Černošín, Územně analytické podklady ORP Stříbro - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Stříbro Kód ORP:3213
Obec: Černošín Kód obce: 560812
Stavební úřad: Městský úřad Stříbro

Doprava

Silnice: Potřeba vybudování vnitřního silničního komunikačního systému, který se bude napojovat na stávající místní komunikaci vedoucí do obce Černošína, kde se napojuje na silnici II/230, jenž má návaznost na dálnici D5.
Železnice: Nejbližší žst. Ošelín, která je od lokality vzdálena zhruba 2,8 km jihozápadním směrem, leží na železniční trati č. 170 (Beroun - Plzeň - Cheb) další zast. se nachází v obci Svojšín vzdálené cca 4,5 km, je umístěna na stejné trati.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 55 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 105 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 38 km a Staňkov cca 30 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 110 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalita není zásobována z veřejného vodovodu, možnost napojení na veřejný vodovod v obci Černošín, zdrojem je prameniště Olbramov. Kanalizace - lokalita nedisponuje kanalizační sítí, možnost napojení na kanalizaci v obci Černošín, s lokalitou sousedící obec Lažany odpadní vody akumuluje do odpadních jímek, které sváží do ČOV Černošín, dešťová voda je odváděna do Dolského potoka.
Zásobování energiemi: Elektřina - přímo do lokality je zavedeno stávající elektrické vedení VN 22kV se stávající trafostanicí, východně od lokality prochází elektrické vedení VVN 400kV. Plynovod - lokalita není plynofikována, možnost napojení na STL plynovod v obci Černošín vzdálené cca 1,8 km. Teplo - v zájmovém území se nenachází žádný centrální zdroj tepla.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz