Benešov - Táborská kasárna

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:34,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha leží na jižním okraji Benešova. Ze severu je řešené území ohraničeno areálem pivovaru Ferdinand a linií Táborské ulice. Východní okraj navazuje na čtvrť rodinných domů. Jižní a jihozápadní okraj je vymezen územním plánem města nově navrženou obvodovou komunikací.
Popis funkční náplně polohy: Plocha bývalých kasáren určena k transformaci na obytné plochy (bydlení hromadné a bydlení individuální v rodinných domech - městské, veřejnou zeleň a veřejnou vybavenost. Území řešené regulačním plánem zahrnuje i navazující volné prostory.
Popis stavu přípravy: V území převažují ostatní a zastavěné plochy v areálu bývalých kasáren AČR. Nachází se zde také zemědělská půda - orná půda, zahrady, ovocný sad a trvalý travní porost. Část území je již připravována pro výstavbu (parcelace).
Popis územních limitů: Potřeba demolic objektů, revitalizace volných zpevněných ploch, současně nutný průzkum starých ekologických zátěží. Územím prochází trasa kmenové kanalizační stoky DN1600. Území je dotčeno ochranným pásmem železniční tratě č.220 (IV. Železniční tranzitní koridor) a tratě č. 222.
Zdroj informací: Územní plán města Benešov - 2009, Regulační plán Benešov, Táborská kasárna - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Benešov Kód ORP:2101
Obec: Benešov Kód obce: 529303
Stavební úřad: Městský úřad Benešov

Doprava

Silnice: Napojení rozvojové plochy na silnici I/3 je západně od lokality ve vzdálenosti cca 1,6 km.
Železnice: Železniční stanice Benešov u Prahy je vzdálena cca 300 m od okraje rozvojové plochy.
Letiště: Vnitrostátní letiště Nesvačily leží ve vzdálenosti cca 5 km JZ směrem, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně leží ve vzdálenosti cca 50 km.
Lodní doprava: Přístaviště rekreačního charakteru na Slapské přehradní nádrži cca 20 km západním směrem.

Zásobování

Zásobování vodou: Trasa kmenové kanalizační stoky DN1600, protíná areál bývalých kasáren ve směru západ - východ. Ostatní technická obsluha území je navržena nová v souvislosti s návrhem využití území. Je navrženo odkanalizování lokality jednotnou kanalizací s napojením na stávající kanalizaci a na centrální čistírnu odpadních vod Benešova,.
Zásobování energiemi: Celé řešené území bude vytápěno plynovými kotelnami v jednotlivých objektech, preferovány budou bez emisní nebo nízkoemisní způsoby vytápění. Jsou navrženy koridory technické infrastruktury pro zásobování vodou, odkanalizování, STL plynovod, kabelové rozvody VN a NN, trafostanice, telekomunikace.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz