Čelákovice - Za Škodou, Pod Šibeňákem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:35 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha vyplňuje jihovýchodní okraj Čelákovic, leží jižně od silnice II/245 Čelákovice - Mochov (ulice Mochovská).
Popis funkční náplně polohy: Územím plánem je navrženo využití plochy pro individuální bytovou výstavbu (cca 170 rodinných domů).
Popis stavu přípravy: V současné době volná zemědělská plocha, lokalita součástí územního plánu.
Popis územních limitů: V sousedství rozvojové plochy je průmyslová výroba - stávající i navržená, nutná ochrana před negativními vlivy (ochranné pásmo a realizace izolační zeleně). Ovlivnění plochy hlukem ze železniční dopravy (od SZ), ze silniční dopravy - ulice Mochovské (od SV). Na jih od plochy ochranná pásma energetické infrastruktury.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Čelákovice, 1. změna - 2004.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Kód ORP:2103
Obec: Čelákovice Kód obce: 538132
Stavební úřad: Městský úřad Čelákovice

Doprava

Silnice: Vzdálenost od rychlostní silnice R10 je cca 7 km (přes Lázně Toušeň a Zápy).
Železnice: Plocha leží těsně u železniční zastávky (cca 100 m),je navrženo vybudovat podchod pod nástupištěm nádraží s napojením.
Letiště: Vzdálenost k veřejnému mezinárodnímu letišti Praha - Ruzyně je cca 37 km.
Lodní doprava: Přístav na Labi v Čelákovicích (vzdálenost cca 1 km).

Zásobování

Zásobování vodou: Veškeré sítě v dosahu, lokalita se nachází při okraji současného zastavěného území města. Konkrétní napojení bude řešeno investory v rámci projektové dokumentace. Odkanalizování navrhuje ÚP variantně: splaškové vody přečerpávat do stávající stoky nebo jednotnou stokovou síť připojit na stávající kanalizaci podtunelováním tratě ČSD (varianta doporučovaná).
Zásobování energiemi: Veškeré sítě jsou v dosahu, lokalita se nachází při okraji současného zastavěného území města. Energetické sítě procházejí jižně od plochy, v její těsné blízkosti. Konkrétní napojení (předpokládá se napojení na elektrickou energii a zemní plyn) bude řešeno investory v rámci projektové dokumentace.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz