Nymburk - Jankovice, západ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:32,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita leží na západním okraji Nymburka, severně od toku Labe a severně od silnice II/331.Území je rovinaté, zemědělsky intenzivně využívané, plocha není přirozeně prostorově vymezena.
Popis funkční náplně polohy: V území jsou navrženy plochy pro individuální bydlení (celkem pro obě plochy cca 190 RD, 210 bytů).
Popis stavu přípravy: V současné době je území převážně ornou půdou, pouze na části jedné z lokalit je již zahájena výstavba.
Popis územních limitů: Zábory zemědělského půdního fondu, II. a III. třídy ochrany, ochranné pásmo vrchního vedení elektrické energie.
Zdroj informací: Územní plán města Nymburk, soubor změn č. 01 - 2006.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Nymburk Kód ORP:2118
Obec: Nymburk Kód obce: 537004
Stavební úřad: Městský úřad Nymburk

Doprava

Silnice: Lokalita leží severně od silnice II/331 (Drahelická), předpoklad napojení severojižní páteřní komunikací s okružní křižovatkou. Požaduje se regulační plán nebo urbanistická studie pro koordinaci sítí dopravní a technické obsluhy pozemků. Napojení na silnice I. třídy (I/38) - ulice Kolínská a Mladoboleslavská ve vzdálenosti cca 1 km.
Železnice: Nejbližší železniční stanice je Nymburk - město ve vzdálenosti cca 1 km, Nymburk - hlavní nádraží je ve vzdálenosti cca 2 km.
Letiště: Vnitrostátní letiště Nymburk, cca 1,5 km vzdáleno od Nymburka,vzdálenost od veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je cca 56 km.
Lodní doprava: Vzdálenost přístaviště Nymburk (na Labi) je cca 2 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Zásobování pitnou vodou - napojení na řad v ulici Okružní východně od lokality. Odkanalizování - nové stoky gravitační kanalizace s přečerpávací stanicí severně od ulice Ve Vilách.
Zásobování energiemi: Lokalitou prochází vrchní vedení elektrické energie ve směru západ - východ, bude svedeno do nové trafostanice západně od hřbitova, odtud kabelově do nové trafostanice.Pro zásobení dané lokality plynem se předpokládá propojení STL plynovodů ulic Okružní, Drahelické, resp. Krajní novým STL plynovodem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz