Čáslav - Nový Čeplov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:13,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží v jihovýchodní části Čáslavi, na samém okraji města. Ze severu je ohraničena zástavbou Nového Čeplova, z jihu navazuje nezastavěné území - orná půda. Západní hranici tvoří komunikace II/338 - ulice Žacká, na východě stávající zástavba rodinných domů při vodní ploše Homolka.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojová plocha je určena pro funkční využití - bydlení v rodinných a bytových domech.
Popis stavu přípravy: Plocha je využívána k zemědělským účelům. Na části plochy probíhají přípravy na realizaci rozvojového záměru.
Popis územních limitů: Ochranná pásma technické infrastruktury. Chybějící infrastruktura pro zásobování území plynem.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Čáslav - 1997.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Čáslav Kód ORP:2104
Obec: Čáslav Kód obce: 534005
Stavební úřad: Městský úřad Čáslav

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo napojena na silnici II/338. Silnice vyššího významu I/38 a I/17 jsou vzdáleny od lokality cca 2 km.
Železnice: Železniční stanice Čáslav je ve vzdálenosti cca 1,5 km severním směrem od rozvojového území.
Letiště: Letiště Čáslav je situováno ve vzdálenosti cca 4 km sevením směrem (vojenské letiště).
Lodní doprava: Přístav Chvaletice na Labské vodní cestě je situován ve vzdálenosti cca 15 km severním směrem od rozvojového území.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vedle západní hranice je veden vodovodní řad, na severovýchodě je vodovod navržen. Kanalizace - je navržena v severozápadní části lokality. Předpokládá se bezproblémové napojení s vazbou na územní rozvoj na sousedních plochách severně od lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - podél celé severní hranice prochází elektrické vedení VVN 22kV, předpoklad napojení lokality. Plyn - v lokalitě není navržen plynovod, nejbližší vedení probíhá přes sousední zastavěné pozemky severně od popisované rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz