Lysá nad Labem - Hrabanov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita na severním okraji zástavby Lysé nad Labem, severně od zámeckého parku, mezi ulicemi Jaromírovy sady, Ve skále a západním okrajem hřbitova.
Popis funkční náplně polohy: Plocha pro individuální bydlení bude tvořena nízkopodlažní obytnou zástavbou s vyšším podílem ozeleněných ploch - bude tvořit přechod mezi příměstskou krajinou a městskou zástavbou.
Popis stavu přípravy: Je zpracován regulační plán, předmětem záměru je výstavba cca 130 RD a s tím souvisejících stavebních objektů (obslužné komunikace, zklidněné komunikace, chodníky, zeleň). Pro dílčí část území (lokalita Třešňovka) bylo již vydané územní rozhodnutí.
Popis územních limitů: Složité vlastnické vztahy, problém s odvodněním, ochranné pásmo hřbitova (není vydané, avšak návrh respektuje odstup), ochrana významného krajinného prvku Opukový lom, využíván k rekreačním účelům.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Lysá nad Labem - 1998, změna č. 02/4 - 2003, Územní plán velkého územního celku Mladá - 2004, Regulační plán Hrabanov - 2008 .

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Lysá nad Labem Kód ORP:2113
Obec: Lysá nad Labem Kód obce: 537454
Stavební úřad: Městský úřad Lysá nad Labem

Doprava

Silnice: Lokalita je napojena na silnici II/272 - Ke Vrutici .
Železnice: Železniční stanice Lysá nad Labem ve zdálenosti cca 1,5 km.
Letiště: Letiště Milovice je vzdálené cca 6 km (v současné době mimo provoz), veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 45 km.
Lodní doprava: Napojení na lodní dopravu není v přiměřené vzdálenosti k dispozici. Eventualita výhledové realizace přístavu na Labi.

Zásobování

Zásobování vodou: Technická obsluha pozemků je zajištěna spolu s dopravní obsluhou v rámci navrhovaného regulačního plánu. Dojde k rozšíření systémů inženýrské infrastruktury (vodovody, kanalizace) které jsou vedeny ve veřejných komunikacích. V jižní části území je městský vodojem. Kanalizace bude napojena na přilehlé sídliště.
Zásobování energiemi: Technická obsluha dle regulačního plánu - rozšíření systémů technické infrastruktury (elektrická energie, veřejné osvětlení, plyn, telefonní kabely) které jsou vedeny ve veřejných komunikacích.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz