Kralupy nad Vltavou - Lobeč

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována na severním okraji Kralup nad Vltavou, v části Lobeč, jižně od silnice Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Jde o lokality na terasách nad Lobčí s pěknými výhledy, atraktivními pro budoucí bydlení.
Popis funkční náplně polohy: V rozvojovém území je navrhováno funkční využití pro individuální bydlení, s těsnou návazností na stávající zástavbu a na plochy přírodní zeleně.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době zastavuje od západní části, další návaznost je problematická vzhledem k vlastnickým vztahům. Je připravené územní rozhodnutí na pokračování využití území. Oblast severovýchodní a jihovýchodní dosud podrobněji neřešena.
Popis územních limitů: Ochranná pásma technické infrastruktury. Respektování charakteru stávající zástavby. Respektování prvků územního systému ekologické stability při jižním okraji plochy.
Zdroj informací: Územní plán Kralup nad Vltavou, změna č. 2 - 2008, Územně analytické podklady ORP Kralupy nad Vltavou.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
ORP:Kralupy nad Vltavou Kód ORP:2111
Obec: Kralupy nad Vltavou Kód obce: 534951
Stavební úřad: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Doprava

Silnice: Lokalita je napojena na silnici III/10149 Kralupy n. V. - Nelahozeves, dále na silnici II. třídy: II/101, vzdálenost od dálnice D8 cca 7 km.
Železnice: Lokalita leží cca 1,5 km od železniční stanice Kralupy nad Vltavou.
Letiště: Letiště Vodochody je situováno ve vzdálenosti cca 7 km.
Lodní doprava: Přístav Kralupy je vzdálen cca 1,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Předpokládá se napojení na stávající inženýrské sítě jejich prodloužením do lokality. Předpokládá se prodloužení technických sítí v řádech stovek metrů. Předpokládá se napojení na stávající kanalizaci, zaústění splaškových odpadních vod do hlavní stoky "D".
Zásobování energiemi: Zásobování energiemi je zajištěno návazností na stávající technická zařízení. Prodloužení technických sítí se předpokládá v řádech desítek až stovek metrů. Vytápění je navrhováno zemním plynem, obdobně jako okolní území, zemní plyn je doveden do okrajových částí lokality. Je navrhováno ke zrušení stávající nadzemní elektrické vedení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz