Litvínov - Janov západ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:19,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Svažitá plocha v podhůří Krušných hor na západním okraji zastavěného území Litvínova - katastrální území Janov u Litvínova.
Popis funkční náplně polohy: Městské bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Přípustné je též umístění objektů vhodné občanské vybavenosti.
Popis stavu přípravy: V současné době se jedná o zemědělsky využívanou půdu, na okrajích rozptýlená stávající zástavba, příprava popisovaného využití nebyla dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Rozvojové plocha se nachází na území krušnohorské chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V současnosti zařazena jako zemědělský půdní fond, částečně je zahrnuta ve II.třídě ochrany. Plochou prochází ochranné pásmo elektrického vedení VN. Využití lokality limitováno respektováním ochranného pásma lesa - 50 m od kraje lesa.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Litvínov, Územní plán města Litvínova včetně změny č. 6 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Litvínov Kód ORP:4206
Obec: Litvínov Kód obce: 567256
Stavební úřad: Městský úřad Litvínov

Doprava

Silnice: Rozvojová lokalita je dopravně napojitelná na silnici I/27, vzdálenost předpokládaného napojení je cca 6 km. Místní komunikace přímo prochází rozvojovou plochou.
Železnice: Rozvojovou plochu lze dopravně navázat na železniční trať ČD č. 140. Vlaková stanice Litvínov je vzdálena cca 5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno 89 km. Mezinárodní letiště Karlovy Vary vzdáleno 86 km. Vnitrostátní letiště Most vzdáleno 18 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta. Přístav Ústí nad Labem je vzdálen cca 44 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní síť a kanalizační síť jsou k dispozici na okraji rozvojové plochy, nutné je posílení a přizpůsobení těchto subsystémů potřebám napojení.
Zásobování energiemi: Vedení elektrické energie a plynu jsou k dispozici na okraji plochy. Napojení rozvojového území na tyto subsystémy si mj. vyžádá výstavbu 2 trafostanic a STL plynové přípojky, odhadovaná vzdálenost cca 200 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz