Litvínov - východ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:19 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Volná rovinatá plocha mezi městy Litvínov a Lom, obklopená lesem.
Popis funkční náplně polohy: Městské bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Přípustné je umístění objektů vhodné občanské vybavenosti.
Popis stavu přípravy: V současné době se mjedná o zemědělskou půdu, na okrajích rozvojového území je rozptýlená stávající zástavba, příprava využití území dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Rozvojové území je omezováno ložiskovou ochranou surovin. Další omezení plyne z existence ochranného pásma elektrického vedení VN. Rozvojové území je v současnosti je zařazeno jako zemědělský půdní fond, jehož část patří do II. třídy ochrany. Využití území je též limitováno dodržením ochranného pásma lesa - 50 m od okraje lesa.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Litvínov, Územní plán města Litvínova včetně změny č. 6 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Litvínov Kód ORP:4206
Obec: Litvínov, Lom Kód obce: 567256, 567264
Stavební úřad: Městský úřad Litvínov

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na silnici I/27, předpokládaná vzdálenost napojení cca 300 m.
Železnice: Rozvojovou plochu lze dopravně navázat na železniční trať ČD č. 134. Vlaková stanice Litvínov je vzdálena cca 5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno 87 km. Mezinárodní letiště Karlovy Vary je vzdáleno 89 km. Vnitrostátní letiště Most vzdáleno 16 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta. Přístav Ústí nad Labem je vzdálen od rozvojové lokality cca 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanaližační sítě jsou k dispozici na okraji rozvojové plochy. Vzhledem k morfologii terénu nelze lokalitu odkanalizovat gravitačně a je nutné počítat s přečerpáváním odpadních vod (přečerpávací tlaková stanice).
Zásobování energiemi: Vedení elektrické energie a plynu jsou k dispozici na okraji plochy. Napojení rozvojového území na tyto subsystémy si mj. vyžádá výstavbu 3 trafostanic, vedení elektrické energie VN v kabelovým způsobem, předpokládaná vzdálenost je cca 500 m. Pro napojení na plynovou síť je nutná výstavba VTL/STL redukční stanice a STL plynovodní přípojky o délce cca 200 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz