Louny - Skalka

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:49,2 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Mírně svažitá plocha mezi jižním okrajem zastavěného území Loun a silnicí I/7.
Popis funkční náplně polohy: Bydlení individuální - stavby a zařízení pro rodinné bydlení městského nebo příměstského charakteru. Přípustné jsou stavby pro veřejnou a komerční vybavenost, drobné podnikání sloužící zejména obyvatelům v dané lokalitě, nesnižující kvalitu prostředí v lokalitě a slučitelné s bydlením.
Popis stavu přípravy: V současné době je území využíváno jako zemědělská půda, příprava na změnu využití není zatím nezahájena.
Popis územních limitů: Plocha se nachází z vodohospodářského hlediska ve zranitelné oblasti. Plochou prochází ochranné pásmo vodovodního řadu (je plánována jeho přeložka) a vedení elektřiny VN. V současnosti je území evidováno jako zemědělský půdní fond, jehož část patří do I. a II. třídy ochrany. Využití území je podmíněno zpracováním urbanistické studie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Louny, Územní plán sídelního útvaru Louny po změně č. 4 - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Louny Kód ORP:4207
Obec: Louny Kód obce: 565971
Stavební úřad: Městský úřad Louny

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na silnici I/27, předpokládaná vzdálenost napojení cca 1,8 km.
Železnice: Rozvojovou plochu lze dopravně navázat na železniční trať ČD č. 126. Vlaková stanice Louny město je vzdálena cca 1,6 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha Ruzyně je vzdáleno od rozvojové plochy cca 56 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, přístav Lovosice je vzdálen od rozvojové lokality cca 38 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní síť a kanalizační síť jsou k dispozici na okraji rozvojové plochy, nutné je přizpůsobení těchto subsystémů potřebám napojení.
Zásobování energiemi: Koncepce energetického zásobování rozvojové lokality založena na kombinaci plyn elektřina. Vedení elektrické energie a plynu jsou k dispozici na okraji plochy. Napojení rozvojového území na tyto subsystémy si mj. vyžádá výstavbu trafostanic a STL plynové přípojky a rozvodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz