Louny - Zeměšská

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:29,4 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Mírně svažité území mezi jižním okrajem zastavěného území Loun a silnicí I/7.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro smíšené funkce - bydlení (rodinné domy i bytové domy), občanská vybavenost a služby. Součástí rozvojového území jsou veřejná prostranství, zeleň, související dopravní a technická infrastruktura.
Popis stavu přípravy: Rozvojové území je v současnosti zemědělskou půdou, příprava na navrhované využití není zahájena.
Popis územních limitů: Plocha se nachází ve zranitelné oblasti. Plochou procháejí ochranná pásma vodovodního řadu a elektrického vedení VN (plánována přeložka vodovodního řadu). Plocha je součástí zemědělského půdního fondu. Podmínkou dalšího postupu v přípravě využití území je vypracování územní studie.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Louny - 2008, Územní plán sídelního útvaru Louny po změně č. 4 - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Louny Kód ORP:4207
Obec: Louny Kód obce: 565971
Stavební úřad: Městský úřad Louny

Doprava

Silnice: Území je dostupné ze silnice I/7, vzdálenost napojení je odhadována na cca 1,8 km.
Železnice: Území je dostupné z trati ČD č. 126, vlaková stanice Louny město je vzdálena cca 1,6 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno od rozvojového území cca 56 km.
Lodní doprava: Nejbližší říční přístav jsou Lovosice vzdálené cca 38 km, situované na Labské vodní cestě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanalizační síť je k dispozici s dostatečnými technickými parametry na hranici rozvojového území.
Zásobování energiemi: Technická zařízení pro zásobování území energiemi jsou k dispozici na okraji rozvojového území. Koncepce zásobování předpokládá zajištění dvoucestného systému - plyn a elektřina. Předpokladá se potřeba výstavby trafostanic a STL rozvodu plynu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz