Jezero Most

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:133,4 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Rozvojové území mezi silnicí I/13, železničními tratěmi a jižními břehy budoucího jezera Most, vznikajícího zatopením zbytkové jámy bývalého povrchového uhleného lomu Most.
Popis funkční náplně polohy: Území pro určené převážně pro příměstské rekreační funkce a částečně pro bydlení. Zájmovou činnost a rekreaci, část území s převažující funkcí bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Cyklostezky, přístav rekreačních lodí, plachetních sportů, pláže, návaznost na areále technického muzea, zemědělská a lesnické činnosti.
Popis stavu přípravy: Území je již částečně rekultivováno po povrchové těžbě hnědého uhlí, zatím téměř nevyužívána, jezero se napouští od roku 2008, dokončení se předpokládá v 2011, plánovaná rozloha 310 ha, hloubka 75 m.
Popis územních limitů: Složité územní podmínky - poddolovaná území, svážlivost, staré ekologické zátěže, sousedství chemické a petrochemické výroby. Vysoké nároky na objem a kvalitu vody v jezeře, nákladnost zajištění a omezené zdroje vody. Respektování prvků územníhio systému ekologické stability. Ochranná pásma zařízení technické vybavenosti.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Most - 2008, Územní plán města Mostu po změně č. 6 - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Most Kód ORP:4209
Obec: Most Kód obce: 567027
Stavební úřad: Magistrát města Mostu

Doprava

Silnice: Rozvojové území je bezprostředně napojeno na silnici I/13 a na silnici I/27. Další silniční komunikace II. a III. třídy a místního významu jsou k dispozici na okraji rozvojového území.
Železnice: Rozvojové území bude napojeno na tratě ČD č. 126 a č. 130. Vlaková stanice Most je vzdálena od těžiště rozvojového prostoru cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km. Vnitrostátní letiště Most přímo navazuje na rozvojové území, od jehož těžiště je vzáleno cca 5 km.
Lodní doprava: Nejbližší říční přístav je Ústí nad Labem, vzdálen od rozvojového prostoru cca 40 km, na Labské vodní cestě. .

Zásobování

Zásobování vodou: Rozvojový prostor bude mít k dispozici pro napojení vodovodní a kanalizační síť okolního urbanizovaného území (zejm. město Most, výrobní areál). Konkrétní technické řešení bude přizpůsobeno rozsáhlosti území a vysoké citlivosti problematiky vodního hospodářství.
Zásobování energiemi: Rozvojový prostor bude mít k dispozici pro zajištění energetického zásobování technickou síť intenzivně osídlené aglomerace. Vzdálenost pro napojení k technické ionfrastruktuře se předpokládá v řádech stovek metrů. Kapacitní nároky bude třeba řešit technickými úpravami na stávajících zdrojích a zařízeních.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz