Hádky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází při jižním okraji zastavěného území města Velké Meziříčí, z jihu je vymezena silnicí II. třídy.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita se skládá převážně z ploch bydlení (BR), část lokality cca 10 % zaujímá plocha bydlení (BD).
Popis stavu přípravy: Cca 15 % lokality (východní okraj) je již zastavěno, ostatní plocha slouží původnímu účelu - orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo železnice.
Zdroj informací: Územní plán města Velké Meziříčí r. 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Velké Meziříčí Kód ORP:6114
Obec: Velké Meziříčí Kód obce: 597007
Stavební úřad: Městský úřad velké Meziříčí

Doprava

Silnice: Podél jižního okraje lokality prochází silnice II/360 (oddělena od lokality zelení). Nájezd na silnici D1 je vzdálen cca 2,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Velké Meziříčí je vzdálena cca 700 m od centrální části lokality - trať č. 252 (Křížanov - Studenec regionální dráha).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Křížanov (Aeroklub Křížanov, o.s.) vzdáleno cca 8 km.Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 54 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 151,5 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 95,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na stávající vodovodní řád města. Kanalizace - napojení na stávající kanalizační řád města v zastavěném území při severní hraně rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN 110kV cca 200 m od jižního okraje lokality. napojení na stávající el. a plyn. síť města.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz