Litochleb

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází v severovýchodní části lokality, navazuje na zastavěné území obce, je vymezeno Pstružným potokem.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové území určeno pro funkce sport a rekreace (sportovní a rekreační zařízení).
Popis stavu přípravy: Evidováno jako trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo silniční komunikace, ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, pásmo hygienické ochrany zemědělské farmy - návrh, zemědělský půdní fond - třída ochrany I. Lokalita navazuje na prvky územního systému ekologické stability.
Zdroj informací: Územní plán obce Humpolec, změna č. 1 až 4 - r. 2007

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Humpolec Kód ORP:6103
Obec: Humpolec Kód obce: 547999
Stavební úřad: Městský úřad Humpolec

Doprava

Silnice: lokalita je přímo zpřístupněna silnicí II/347, která prochází podél jejího spodního okraje.Silnice I/34 je vzdálena cca 1,5 km jižně, dálnice D1 cca 2,7 km západně.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Humpolec - trať č. 237 (Havlíčkův Brod - Humpolec regionální dráha) se nachází cca 2,2 km od rozvojové plochy.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Havlíčkův Brod (Aeroklub Havlíčkův Brod) vzdáleno cca 14,3 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 106 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 100,2 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 55,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Stávající vodovodní řád města v zastavěném území obce při západním okraji rozvojové plochy. Kanalizace - Stávající kanalizační řád města v současně zastavěném území při západní straně rozvojové lokality.Hlavní kanalizační řád prochází západně od lokality ve vzdálenosti cca 100 m.
Zásobování energiemi: Elektřina - rozvojovou lokalitou prochází vzdušné vedení VN 22kV. Plyn - rozvojovou lokalitou prochází vedení VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz