Nové Dvory

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha je situována při severovýchodním okraji města Třebíč. Leží mezi silnicemi I/23 a II/360.
Popis funkční náplně polohy: Lokality se skládá z ploch bydlení Br - městské bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domech, s převážně obytnými zahradami, Bd - bydlení v bytových domech s dětskými hřišti a nezbytnými plochami pro technické zařízení obytných budov. Bv - smíšená zóna bydlení, řemeslné výroby a služeb bez dopadu na okolí.
Popis stavu přípravy: Výstavba nebyla započata lokalita slouží původnímu účelu - ostatní plocha.
Popis územních limitů: Část území - I.třída ochrany zemědělského půdního fondu, ochranné pásmo elektrického vedení VN 22kV.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Třebíč aktualizovaný stav k roku 2005.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Třebíč Kód ORP:6113
Obec: Třebíč Kód obce: 590266
Stavební úřad: Městský úřad Třebíč

Doprava

Silnice: Jižní část lokality leží při silnici I/23. Severní část je situována při silnici II/360. Obě části jsou zpřístupněny místními komunikacemi. Lokalita je vzdálena cca 17,5 km od dálnice D1.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Třebíč - trať č. 240 (Brno - Jihlava) je vzdálena cca 1,6 km .
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Křížanov (Aeroklub Křížanov, o.s.) vzdáleno cca 22,5 km.Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 58 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 153,5 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 103 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na stávající vodovodní řád v zastavěném území města při východním okraji rozvojové plochy. Kanalizace - napojení na stávající kanalizační řád v zastavěném území města při východním okraji rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN procházející lokalitou navrženo ke zrušení (přeložení). Plyn - vedení VTL ve vzdálenosti cca 2,8km. Teplo - Teplárna v těsné blízkosti severního okraje rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz