Luhačovice Slunná, Padělky, V Drahách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:29,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Celá lokalita se skládá z několika členěných částí na severozápadních stráních Luhačovic, plynule navazuje na stávající zástavbu města, kterou rozšiřuje.
Popis funkční náplně polohy: Všechny části lokality jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Většina z celkové rozlohy rozvojové lokality je v současnosti nezastavěná, plochy jsou využívány jako louky a zahrady.
Popis územních limitů: Limitem je nadzemní elektrické vedení VN, které prochází lokalitou, je třeba respektovat jeho ochranné pásmo. Dále pak vedení VTL plynovodu a jeho ochranné pásmo.
Zdroj informací: Územní plán Luhačovice - 2007.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Luhačovice Kód ORP:7204
Obec: Luhačovice Kód obce: 585459
Stavební úřad: Městský úřad Luhačovice

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko. Je vzdálená 16 km od lokality a silnice I/50 12 km v Uherském Brodě. Nájezd na dálnici D1 je vzdálený 45 km, u Kroměříže.
Železnice: Železniční stanice Luhačovice je vzdálená 800 m, leží na lokální trati č. 346 Luhačovice - Újezdec u Luh. Ve Starém Městě u Uh. Hr. je napojení na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 30 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 105 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení na stávající vodovodní řad v navazujícíc zástavbě. Kanalizace - kanalizace je vedena pouze po jižní hranici lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - El. vedení od navazující zástavby, přes lokalitu vede nadzemní vedení VN. Plyn - rozvod STL plynovodu od stávající okolní zástavby, přes lokalitu vede VTL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz