Martinice - Luhy

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je vzhledem k velikosti obce značně rozsáhlá. Nachází se na severní straně katastru obce. Z jihu je ohraničena stávající zástavbou, ze severu a západu katastrální hranicí obce a z východu regionálním biokoridorem.
Popis funkční náplně polohy: Větší část rozvojové lokality je určena pro smíšené obytné funkce (bydlení občanská vybavenost), menší část je určena pouze jako plochy pro bydlení.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nijak nevyvýjí ani nepřipravuje na výstavbu. Plocha je využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Limitem je nadzemní elektrické vedení VN 10kV, které prochází po východní hranici lokality. Část lokality se nachází v plochách II. třídy ochrany zemědělské půdy.
Zdroj informací: Územní plán Martinice - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Holešov Kód ORP:7202
Obec: Holešov, Martinice Kód obce: 588458, 588741
Stavební úřad: Městský úřad Holešov

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /47 a I/55 (Olomouc - Uh. Hradiště - Rakousko) v Hulíně. Je vzdálená 12 m od lokality. Silnice I/49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko vzdálená 15 km. Dálnice D1 je vzdálená 17 km, Exit 258 Kroměříž.
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Holešov ve vzdálenosti 4 km na trati č.303 Kojetín - Hulín - Val. Meziříčí, která se v Hulíně napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 40 km, mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov 75 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 24 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je veden v ulici kolmé na lokalitu, až k hranici lokality, a dále v ulici rozvnoběžné s jižní stranou lokality - vzdálenost cca 70 m. Kanalizace - páteřní stoka jednotné kanalizace je vedena v trase vodovodního řadu.
Zásobování energiemi: Elektřina - kabelové vedení NN je vedeno v ulici kolmé na lokalitu,i v ulici rovnoběžné s lokalitou, max. vzdálenost 70 m. Po východní hranici lokality vede nadzemní vedení VN 10kV. Plyn - STL plynovod je veden ve stejné trase jako el. vedení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz