Hulín - Pod kopcem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na východním okraji Hulína, v k. ú. Hulín, mezi železniční tratí a budovanou R 55. Je ohraničena ulicí Nádražní, sídlištěm Višňovce,ulicí Holešovskou a výstavbou R 55.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určená pro rozvoj bydlení.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje na výstavbu. Plocha je využívána k zemědělským účelům. V blízkosti probíhá výstavba R 55.
Popis územních limitů: Limitem je nadzemní elektrické vedení VVN, je třeba respektovat jeho ochranné pásmo. Část lokality se nachází ve II. Třídě ochrany zemědělské půdy.
Zdroj informací: Územní plán města Hulín - 2005

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Kroměříž Kód ORP:7203
Obec: Hulín Kód obce: 588491
Stavební úřad: Městský úřad Hulín

Doprava

Silnice: Silnice I. třídy I/55 která prochází hulínem je vzdálená asi 800 m. Ještě v Hulíně se napojuje na silnici I/47, ze které je před Kroměříží sjezd na dálnici D1 (vzdálenost 5 km).
Železnice: Železniční stanice Hulín je vzdálená asi 120 m. Leží na trati č. 330 Přerov - Břeclav (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 41 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 73 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 24 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Vodovodní řad je veden po jižním a západním okraji lokality. Kanalizace - Stoka jednotné kanalizace vede v ulici Višňovce, která je rovnoběžná se západní hranou lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - Napříč územím vede nadzemní vedení VN 10kV. Nadzemní vedení NN veden v ulici Višńovce. Plyn - STL plynovod vede po jižním a západním okraji plochy. Do jižního okraje zasahuje vedení VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz