Kunovice - Dlouhé

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:12,2 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na severu katastrálního území Kunovice, na hranici s k. ú. Uherské Hradiště, tuto hranici zde tvoří řeka Stará Olšava. Lokalita navazuje na areál komerčních služeb a výroby v k. ú. Uh. Hradiště.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojová lokalita je určená pro komerční činnosti a výrobní služby.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nijak nepřipravuje k dalšímu využití. Území je užíváno k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Limitem je nadzemní elektrické vedení VN, které prochází částí lokality, je třeba respektovat jeho ochranné pásmo. Rozvojová lokalita spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Zdroj informací: Územní plán města Kunovic - 2007

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Uherské Hradiště Kód ORP:7207
Obec: Kunovice Kód obce: 550744
Stavební úřad: Městský úřad Kunovice

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /50 Slavkov u Brna - Uh. Hradiště - Slovensko. Je vzdálená 300 m od lokality. Dálnice D1 je vzdálená 58 km, Exit 210 Holubice.
Železnice: Železniční stanice Uherské Hradiště je vzdálená 1,8 km, Kunovice 2 km. Obě leží na trati č. 341 Staré Město u Uh. Hradiště - Uh. Hradiště - Bylnice. Trať se ve Starém Městě napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 3 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 75 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 10 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je veden po východní straně lokality. Kanalizace - páteřní stoka splaškové kanalizace je vedena přes serero - východní část lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - po východní i západní straně lokality je vedeno nadzemní elektrické vedení VN 10kV. Plyn - vedení STL plynovodu prochází přes severovýchodní část rozvojové lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz