Luhačovice - golfový areál

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:8,4 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Území se nalézá na náhorní plošině v blízkosti Horního Dvora podél hranice s obcí Ludkovice, jihovýchodní okraj k. ú. Luhačovice. Nenavazuje přímo na zastavěné území.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena k realizaci golfového areálu včetně jeho zázemí. Jako územní rezerva pro eventuelní rozšíření areálu jsou určeny i další navazující plochy.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje pro určené účely. Plochy jsou dosud využívány jako louky.
Popis územních limitů: Území se nachází v ochranném pásmu léčivého zdroje a zdroje minerálních vod II. Stupně. Lokalitou prochází VTL plynovod. V blízkosti lokality se nalézá prostor bývalé skládky tuhého komunálního odpadu.
Zdroj informací: Územní plán Luhačovice - 2007

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Luhačovice Kód ORP:7204
Obec: Luhačovice Kód obce: 585459
Stavební úřad: Městský úřad Luhačovice

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko. Je vzdálená 16 km od lokality a silnice I/50 12 km v Uherském Brodě. Nájezd na dálnici D1 je vzdálený 45 km, u Kroměříže.
Železnice: Železniční stanice Luhačovice je vzdálená 800 m, leží na lokální trati č. 346 Luhačovice - Újezdec u Luh. Ve Starém Městě u Uh. Hr. je napojení na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 30 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 105 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je veden v ulici Stráň, ve vzálenosti asi 900 m od lokality. Kanalizace - Páteřní stoka jednotné kanalizace je vedena v ulici Ludkovické, 1 km od lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN 10kV ve vzdálenosti 700 m, kabelové vedení NN 850 m v ulici Stráň. Plyn - Lokalitou je veden VTL plynovod. Vedení NTL plynovodu je v ulici Stráń, vzdálenost 850 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz