Kroměříž - nemocnice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:8,2 ha
Funkce využití plochy:zdravotní, sociální vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita se skládá ze dvou samostatných částí. Jsou od sebe odděleny ulicí Karla Čapka. Plochy navazují na areál nemocnice v ulici Havlíčkova asi 1,3 km jihozápadně od centra města. Zárověn sousední s návrhovou plochou pro bydlení U Zachara.
Popis funkční náplně polohy: Větší část lokality je určena k rozšíření areálu nemocnice (mimo jiné k vybudování heliportu), zbytek je navržen pro všeobecnou občanskou vybavenost.
Popis stavu přípravy: V rámci rozšíření areálu nemocnice na ploše již vybudován heliport, ostatní plocha není prozatím využita pro rozšíření. Západní část lokality slouží zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Celá rozvojová lokalita se nachází v ochranném pásmu léčivého zdroje a zdroje minerálních vod II. Stupně. Zárověń se nalézá ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V území se mohou vyskytovat sesuvy.
Zdroj informací: Územní plán města Kromeříže - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Kroměříž Kód ORP:7203
Obec: Kroměříž Kód obce: 588296
Stavební úřad: Městský úřad Kroměříž

Doprava

Silnice: Silnice I. Třídy I/47 je vzdálená cca 3 km přec centrum města. Dálnice D1 je vzdálená cca 2,6 km (EXIT 258 Kroměříž).
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Kroměříž ve vdálenosti 2,3 km na trati č. 303 Kojetín - Hulín - Val. Meziříčí.Ve vzdálenosti 2,5 km je také žel. stanice Kotojedy na lokální trati č. 305, která se v Kroměříži napojuje na trať č. 303. Napojení na mezinárodní trať č. 330 v Hulíně.
Letiště: Nejbližší letiště pro mezinárodní dopravu jsou Kunovice vzdálené cca 48 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 67 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 30 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad je zaveden v celém areálu nemocnice a i do východní plochy lokality. Kanalizace - stoka jednotné kanalizace vede v ulici Karla Čapka, které plochy odděluje a také napříč plochou u areálu nemocnice. Kanalizace je taktéž zavedena v celém areálu nemocnice.
Zásobování energiemi: Elektřina - Ulicí Havlíčkovou (nemocnice) vede nadzemní vedení VN 10kV, také tudy vede kabelové vedení NN do ulice Karla Čapka a tím je zavedeno do lokality. Plyn - STL plynovod je zaveden ke stávajícímu sportovnímu areálu, na který plochy navazují.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz