Jindřichův Hradec - Jarošovské předměstí

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:91,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na severovýchodním okraji Jindřichova Hradce. Je vymezena ulecí Rezkovou (I/34), ulicí Jarošovskou (I/23, I/34), stávajícími výrobními areály, silnicí III/0344 a lesním porostem.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro výstavbu rodinných domů a bytových domů s občanskou vybaveností a službami. Část území je vymezena jako územní rezerva.
Popis stavu přípravy: Volné nezastavěné plochy. Plocha je využívána převážně k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) silnic I. Třídy, OP lesa, OP plynovodu. Územní plán navrhuje ochraná opatření proti hluku z ulic Jarošovské a Rezkovy a přeložky elektro vedení.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP Jindřichův Hradec - 2008, Územní plán města Jindřichův Hradec

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Jindřichův Hradec Kód ORP:3105
Obec: Jindřichův Hradec Kód obce: 545881
Stavební úřad: Městský úřad Jindřichův Hradec

Doprava

Silnice: Lokalita bude přímo napojená ze silnice I/23 (I/3) - Jindřichův Hradec - Třebíč - D1 a silnice I/34 (E551) České Budějovice - Havlíčkův Brod - Svitavy - R35. V územním plánu města je navržen východní obchvat města procházející východní části lokality.
Železnice: V blízkosti lokality prochází železniční trať č. 225. Žst. Jindřichův Hradec je vzdálena cca 1 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jindřichův Hradec - cca 3,5 km, veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 60 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 175 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 160 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 60 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení na městský vodovod v bezprostřední blízkosti lokality; Kanalizace - možnost napojení na městskou kanalizaci v bezprostřední blízkosti lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na vedení 22kV v bezprostřední blízkosti lokality, lokalitou prochází vedení 22kV a 110kV; Plyn - rozvod středotlakého plynovodu v blízkosti lokality, lokalitou prochází VTL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz