Kongresové centrum a golf Bělčice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:248 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována v severozápadním cípu Jihočeského kraje mezi sídly Bělčice a Záhrobí. Z jihu a západu je vymezena silnicemi III. třídy, ze severu lesním porostem.
Popis funkční náplně polohy: Sportovně rekreační plocha je navržena pro kongresové centrum, golfové hřiště, sportovní plochy kongresového centra, provozní a ubytovací zařízení.
Popis stavu přípravy: Volné nezastavěné plochy. Plocha je využívána převážně k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Při lokalizaci objektů, které budou součástí areálu, je třeba respektovat ochranné pásmo (OP) nadzemního elektrického vedení 220kV a 22kV, ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, OP lesa, OP silnic III. třídy.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP Blatná - 2008, Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru obce Bělčice

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Blatná Kód ORP:3101
Obec: Bělčice Kód obce: 550817
Stavební úřad: Městský úřad Blatná

Doprava

Silnice: Lokalita bude přímo napojena na silnici III/1765 mimo zastavěné území obce. Silnice III/1765 se napojuje na silnici II/174 Milín - Velký Bor cca 1 km od lokality.
Železnice: V blízkosti lokality prochází železniční trať č. 203. Žst. Bělčice je vzdálena cca 1,5 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Strakonice - cca 35 km, veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 90 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 99 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 73 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 82 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - navržen samostatný systém zásobování vodou s vlastními zdroji; Kanalizace - navržen samostatný systém oddílné kanalizace s vlastní ČOV.
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na nadzemní vedení 22kV, které prochází lokalitou; Plyn - možnost napojení na plyn v bezprostřední blízkosti lokality - vybudováním samostatné RS z VTL odbočky nebo vybudováním STL plynovodu ze stávající RS.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz