Lyžařský areál Libín

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:122,8 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na severozápadním úbočí hory Libín (1096 mn.m.) u sídla Libínské Sedlo, cca 6 km jižně od Prachatic.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro lyžařský areál s dobrou dopravní vazbou na Prachatice a navržené léčebné centrum Sv. Markéta v Prachaticích.
Popis stavu přípravy: Lokalita se zatím nepřipravuje. Bude posuzována a vymezena v novém územním plánu Prachatice, který se v současnosti začíná zpracovávat. Pro území je zpracována územní studie.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) elektrického vedení 22kV, silnice II. Třídy. Je třeba respektovat hranice přírodní rezervace Libín a její ochranné pásmo v bezprostřední blízkosti sledované lokality a prvky územního systému ekologické stability.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, připravovaný Územní plán Prachatice, pro sledované území je zpracována územní studie. Záměr je v souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu spočívající v prodloužení turistické sezóny a doplnění sportovně rekreační vybavenosti nadmístního významu v rámci rozvojové oblasti nadmístního významu N - OB3.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:Prachatice Kód ORP:3109
Obec: Prachatice Kód obce: 550094
Stavební úřad: Městský úřad Prachatice

Doprava

Silnice: Lokalita bude napojena na silnici II/141 Týn nad Vltavou - Vodňany - Prachatice - Volary, procházející Libínským Sedlem.
Železnice: V blízkosti lokality prochází železniční trať č. 197. Nejbližší žst. Prachatice lázně je vzdálena cca 5,5 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Strunkovice nad Blanicí - cca 18 km, veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - 45 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 165 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 140 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - možnost napojení na vodovod místní části Libínské Sedlo; Kanalizace - v Libínském Sedle není v současnosti vybudována, posuzuje se možnost vybudování kanalizace a ČOV v sídle nebo napojení výtlačným řadem a napojení na kanalizační síť Prachatic.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází vzdušné vedení 22kV; Plyn - v okolí lokality není možnost napojení na plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz